Indholdsfortegnelse:

Køreplan

Tirsdag d. 16. august 2014 Orientering om studieretningsprojektet i klasserne ved FG – uddeling af vejledningen
16. august – 1. september
Valg af fag og område
I denne periode skal du:

 • søge efter information og på basis af infoen
 • beslutte dig for emne og fag
 • drøfte og aftale emne med faglærere.
Onsdag d. 24. august
Frist for ansøgning om særordning
Frist for ansøgning til rektor med henblik på at skrive SRP på engelsk, tysk, fransk eller andet fremmedsprog.
Torsdag d. 1. september
Valg af fag og område i Lectio senest kl. 10.00.
I Lectio indtastes fag, vejleder og en beskrivelse af emnet, som vejlederne har godkendt inden.
Torsdag d. 8. september Tildeling af vejledere
Torsdag d. 15. september
Fra kl. 12:00: SRP- dag (der er almindelig undervisning indtil 11.30) Første skemalagt møde med dine vejledere.
Til denne vejledning skal du have forberedt:

 • En fremlæggelse af et idépapir til hvad opgaven kan omhandle, samt en begrundelse for, hvorfor det er interessant.
Torsdag d. 22. september
Mellem 8-12: SRP-dag (der er almindelig undervisning efter 12.) Andet skemalagt møde med dine vejledere.
Til denne vejledning skal du have:

 • Lavet en uddybelse af idépapiret (gerne redegørende, analyserende og vurderende)
 • Fundet aktuel litteratur
Torsdag d. 29. september
senest kl. 14:00
Udvidet/revideret idépapir og litteraturliste afleveres på kontoret.
Torsdag d. 27. oktober
Godkendelse
Vejlederne godkender idépapiret og litteraturlisten
Onsdag d. 23. november
Vejledermøde 13.45-16
Vejlederne mødes og udformer problemformulering
Mandag d. 28. november
Senest kl.15.00: Upload af opgaveformuleringen
Vejlederne uploader opgaveformulering i Lectio, som gennemses af FG.
Mandag d. 5. december
Kl. 9:45 (NY TID!) – Offentliggørelse af opgaveformuleringen til eleverne i Lectio + værksted ved FG og JN
Opgaveformuleringen offentliggøres i Lectio

Der er undervisningsfri de to SRP-skriveuger

Mandag d. 5. til mandag d. 19. december
Skriveperiode til SRP med vejledning – ingen undervisning for 3.g’erne. Tirsdag. 6. december*
Tredje skemalagt møde med dine vejledere se vejledningstiderne i Lectio.Onsdag d. 14. december
Fjerde skemalagt møde med dine vejledere se vejledningstiderne i Lectio.
Der er undervisningsfri i anden SRP-skriveuge

Til 3. vejledning skal du medbringe:

 • Et udkast til din disposition el. indholdsfortegnelse for opgaven, samt et udkast til en indledning

4. vejledning til faglige og afsluttende spørgsmål.

Mandag d. 19. december
Senest kl. 9:45 uploades Studieretningsprojektet i Lectio
.
Kl. 9:45 skal projektet være uploadet. Husk at få hjælp til upload i god tid! (NY TID)
Bedømmelse af opgaven i perioden efter Jul Opgaven bedømmes af en ekstern censor og de to vejledere.

Karakteren forventes offentliggjort senest fredag d. 3. marts 2017

Formål

”Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til deres studieretning. Ved at kombinere forskellige faglige tilgange og discipliner, som forstærker den faglige fordybelse, skal eleverne demonstrere, at de er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant baggrundsstof, og at de er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk grundlag. I arbejdet med studieretningsprojektet styrker eleverne således deres studiekompetence ved, at de gennem skriftlig fremstilling skal dokumentere, at de er i stand til at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en faglig og kompleks problemstilling.”

(Kilde: STX-bekendtgørelsen, August 2013, Bilag 7, 1)

Fag i studieretningsprojektet (SRP)

Krav til valg af de 2 fag:

Der skal være ét studieretningsfag som I har på A-niveau. Det kan godt være et valgfag, der indgår i studieretningen på B-niveau, men som du har valgt at hæve til A-niveau. Et fag, der indgår i en elevs studieretningsprojekt, indgår på det højeste niveau, eleven har eller har haft faget på.

 • Mulige A-niveaufag (studieretningsfag) er således:
  • For 3a: MA eller BI/MU eller et studieretningsfag du har hævet til A (f.eks. KE)
  • For 3b: Samfundsfag eller Engelsk eller et studieretningsfag du har hævet til A-niveau.
 • Det andet fag i studieretningsprojektet kan være et obligatorisk fag, et valgfag eller et studieretningsfag. Faget skal dog være på mindst B-niveau. Dvs. også fag, som eleven har afsluttet tidligere, kan indgå som et muligt fag i Studieretningsprojektet.

Evt. dispensation fra antal af fag og fag-niveau: henvendelse til rektor senest d. 26. august

Valg af område:

Studieretningsprojektet skal skrives inden for et område og faglig problemstilling, således at et af de studieretningsfag, eleven har på A-niveau, samt et fag på mindst B-niveau indgår i besvarelsen af projektet. Vejlederne skal i den forbindelse sikre, at kombinationen af fag underbygger den faglige fordybelse i fagene og området.

Eleverne har ikke krav på at kunne skrive om hvad som helst. Falder fx et område ikke indenfor de valgte fag eller er i udkanten heraf, eller vurderer vejlederne, at de faglige mål med studieretningsprojektet ikke vil kunne opfyldes, må eleverne vælge at skrive i en anden fagkombination eller vælge et andet område.

Området skal afgrænses, så der ikke kan genanvendes materiale, der tidligere har været afleveret og bedømt.

Husk at der reelt er kort tid til d. 1/9: Kontakt derfor HURTIGT dine lærere. I denne periode skal du søge efter information og på basis af dette beslutte dig for emne og fag samt foretage uformelle samtaler med faglærere.

Senest torsdag d. 1. september kl. 10.00 skal I have tastet fag og emne i Lectio.

Vejledning

Tildeling af vejledere:

Du har ikke krav på at få en bestemt vejleder. Det vil være naturligt, at vejlederne bliver de lærere, som du har til de(t) fag, som står centralt i projektet, men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tildele en vejleder, som du ikke har haft i det pågældende fag. Torsdag d. 8. september får du officiel besked om de tildelte vejledere.

Vejledning og opgaveformulering:

 • Skolen udpeger blandt skolens lærere i de indgående fag vejledere for den enkelte elev. Ved vejledning forstås gode råd og vink til elevens valg og videre arbejde med projektet. Skolen tilrettelægger vejledningen således, at der sikres en klar adskillelse mellem lærerens rolle som vejleder og bedømmer, og vejledningen må derfor ikke omfatte en bedømmelse af væsentlige dele af elevens besvarelse. Samtidig skal skolen ved tilrettelæggelse af vejledningen sikre, at eleven kan modtage vejledning i alle projektforløbets faser frem til afleveringen af besvarelsen.
 • Skemalagte vejledningsdage:
  • Første: Torsdag d. 15. september fra kl. 12:00: Til denne vejledning skal du have forberedt:
 • En fremlæggelse af et idépapir til hvad opgaven kan omhandle, samt en begrundelse for, hvorfor det er interessant.
 • Et forslag til relevant litteratur og relevant teori
 • Anden: Torsdag d. 22. september mellem 8 og 12: – Til denne vejledning skal du have
  • Lavet en uddybelse af idépapiret
  • Fundet aktuel litteratur
 • Eleven vælger i samråd med sin(e) vejleder(e) område og faglig problemstilling for studieretningsprojektet. Området og de faglige problemstillinger skal – inden for såvel fagenes kernestof som supplerende stof – afgrænses på en sådan måde, at der kan udformes en opgaveformulering, der sikrer, at der ikke kan ske genanvendelse af afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og rettet.
 • Torsdag d. 29. september senest kl. 14:00: Eleven afleverer idépapir og litteraturliste på kontoret.
 • Elever, der har valgt samme område, skal have forskellige opgaveformuleringer. Opgaveformuleringen kan ikke direkte bygge på det stof, der er indgået i den enkelte elevs undervisning. Der er dog intet til hinder for, at studieretningsprojektet udarbejdes i forlængelse af arbejdet i det eller de indgående fag eller har forbindelse hermed.
 • Opgaveformuleringen udfærdiges af elevens vejleder(e). Den skal rumme såvel fagspecifikke som tværgående faglige krav i de indgående fag, og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger udover arbejdet i mindst ét af fagene. Opgaveformuleringen skal:
  • være konkret og afgrænset og skal i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af eleven, herunder krav til omfanget af opgaven, og den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med eleven under vejledningen,
  • gøre det muligt for eleven at honorere målene med studieretningsprojektet,
  • være udformet således, at eleven har mulighed for at besvare opgaven
  • fyldestgørende inden for de tidsmæssige rammer for studieretningsprojektet samt
  • have en sådan form, at eleven ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse samt
  • tage hensyn til de overvejelser, eleven har gjort sig om opgaven inden skriveperioden.
 • Ved studieretningsprojekter, hvori et eller flere fremmedsprog indgår, skal en del af de anvendte kilder være på det / de fremmede sprog. Citater anvendt i opgavebesvarelsen er normalt på originalsproget. (Der skal ikke ansøges specielt om denne praksis.)
 • Opgavebesvarelsen skal normalt udarbejdes på dansk.
 • Skolen kan dog godkende, at opgavebesvarelsen helt eller delvist udarbejdes på engelsk, tysk eller fransk. Hvis et eller flere fremmedsprog indgår, kan skolen endvidere godkende, at opgavebesvarelsen helt eller delvist udarbejdes på et af de pågældende sprog. Der stilles de samme krav som til en opgave besvaret på dansk – også sprogligt. Skolen skal tilsvarende ved udpegning af vejledere sikre, at vejlederne har en tilstrækkelig sproglig kompetence til både at udforme opgaveformuleringen og bedømme besvarelsen. Hvis skolen ikke kan stille en sådan sikkerhed, kan dette forhold bruges som begrundelse for at afvise elevens ønske om at udarbejde besvarelsen på det pågældende fremmedsprog. (Onsdag d. 27. august er sidste frist for ansøgning om at skrive på et andet sprog end dansk.)
 • Opgavebesvarelsen skal indeholde et kort resume på engelsk. (Se bilag)

Opgaveperioden

Opgaveperioden falder i år fra mandag d. 5. til mandag d. 19. december. Der er ingen undervisning for 3.g’erne i denne periode.

Mandag d. 5. december kl. 9:45 kan alle 3.g’erne hente deres opgaveformulering i Lectio.

Læs opgaveformuleringen omhyggeligt!  Er du i tvivl om noget, så spørg vejlederne med det samme ved at skrive til dem i Lectio eller ved vejledningen dagen efter.

Tredje skemalagt vejledning: tirsdag d. 8. december

Til denne vejledning skal du medbringe:

 • Et udkast til din disposition/indholdsfortegnelse for opgaven
 • Samt et udkast til en indledning

Fjerde skemalagt vejledning: onsdag d. 14. december

Indholdet i vejledningen kan både være fagligt og procesorienteret og fx handle om forståelse af opgaveformuleringen, vægtning og anvendelse af de deltagende fag og afgrænsede faglige problemstillinger. Vejlederens rolle er, at få eleven til selv at tænke videre, dybere og perspektiverende.

Ud over de skemalagte vejledningstider i opgaveperioden skal eleven have mulighed for at kunne kontakte vejlederen. Det anbefales, at vejleder offentliggør nogle træffetider, hvor eleverne kan opnå kontakt. Træffetiden kan evt. være på en elektronisk konference eller lignende.

Der vil være lejlighed til at benytte Studiecentret. Faglokaler og udstyr står til din disposition efter aftale med din vejleder.

Mandag d. 19. december, senest kl. 9:45, skal du uploade dit studieretningsprojekt i Lectio.

Arbejdsmetoder

Tag fri fra evt. erhvervsarbejde – brug tiden på at arbejde med opgaven!

Brug de arbejdsmetoder, du har lært. Planlæg med koncentreret, sammenhængende arbejdstid – i alt ca. otte timer om dagen – med pauser til spisning og motion. Glem ikke at være god ved dig selv, men disponér tiden, så du ikke sidder det sidste døgn og skriver opgave. Afsæt tid til indskrivning og korrekturlæsning, dvs. to dage er absolut ikke for meget.

Skriv og omskriv. Stof bearbejdes, efter at du har skrevet noget. Det gælder både egne synspunkter og ideer, og noget, andre har skrevet. Skriv mindst et afsnit hver dag.

Husk, at du selv har ansvaret for, at alt det praktiske fungerer. Sørg at gemme undervejs- gerne både på PC og USB. Print ud jævnligt! Tag sikkerhedskopi én gang om dagen.

Opgaveformalia:

Aflevering:

 • Opgaven uploades i Lectio ved personlig login, som svarer til underskriften.
 • Opgaveblanketten med opgaveformuleringen indsættes forrest i filen.
 • Dernæst en titelside
 • Dernæst indsættes et engelsk resumé (abstract) på 10-20 linier (se Bilag angående krav og råd til udformningen af det engelske resumé).

Husk:

 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning (hvor du præsenterer problemstilling, afgrænsning, materialer, metodevalg mv.) Den skrives om til allersidst, så den passer til hvad du afleverer!
 • De enkelte afsnit/kapitler
  • Overskrifter
  • Margin
  • Sidetal
 • Konklusion
 • Litteraturliste
 • Noter
 • bilag 

Andre krav til layout:      

 • Sidehoved / sidefod med navn, klasse, dato og sidetal / antal sider
 • Venstre margin 3 cm, højre margin samt top/bund 2,5 cm
 • Linjeafstand 1,5
 • Punktstørrelse 12
 • Citater centreres med bredere margin i begge sider; punktstørrelse 10
 • Illustrationer som små billeder, tegninger og grafik placeres i teksten
 • Resten vedlægges som bilag.

Der er i læreplanen ikke fastsat retningslinjer med hensyn til besvarelsens omfang. Det forventede omfang skal aftales med vejlederne og skal angives i opgaveformuleringen.

Bedømmelsen

 • Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse, som er baseret på en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens opgavebesvarelse lever op til de fastsatte mål for studieretningsprojektet. Hvis opgaven er skrevet i kun ét fag, indgår tillige i vurderingen, i hvilket omfang besvarelsen demonstrerer eksaminandens beherskelse af specifik faglig fordybelse.
 • Hvis opgavebesvarelsen helt eller delvist er udarbejdet på et fremmedsprog, er kravene til den sproglige udformning de samme, som hvis den var skrevet på dansk.

Karakteren for opgaven forventes offentliggjort senest fredag d. 3. marts 2017.

Karakteren tæller som en karakter på studentereksamensbeviset med dobbelt vægt.

Procedure ved evt. klage over karakter

Se vedhæftede Bilag

Sygdom

Sygdom i projektperioden skal behandles efter de samme regler som anden sygdom. Reglerne fremgår af eksamensbekendtgørelsen. Bliver en elev syg i løbet af projektperioden, er der principielt 2 muligheder:

1) Eleven kan få forlænget projektperioden i et omfang, så der kompenseres for følgerne af elevens sygdom.

Eller:

2) Eleven skal til sygeeksamen, hvor eleven har samme fag og område men skal begynde forfra med en ny opgaveformulering. Eleven må påregne, at det nye studieretningsprojekt først kan skrives i den efterfølgende SRP-termin, dvs. november-december 2017.

Det er skolen, der træffer afgørelse om evt. forlængelse af projektperioden eller en ny SRP-termin.

Hvis du bliver syg, skal du straks meddele det til skolens kontor:

Skolens telefonnummer: 39 16 23 40.

Du skal også samme dag gå til din læge og få en lægeattest, som du selv betaler.

For sen aflevering og snyd

Studieretningsprojektet er en officiel eksamen. Derfor gælder de sædvanlige regler for rettidig aflevering og evt. snyd.

For sen aflevering betyder, at eksamensopgaven ikke er afleveret, og at du ikke kan blive student samtidig med dine kammerater. Du må påregne, at et nyt studieretningsprojekt først kan skrives i den efterfølgende SRP-termin, dvs. november-december 2017.

Formodning om snyd:

Af eksamensbekendtgørelsen fremgår, at elever, der uretmæssigt har skaffet sig hjælp ved f. eks. at udgive en andens arbejde for sit eget, skal bortvises fra prøven. Et nyt studieretningsprojekt kan først skrives i den efterfølgende SRP-termin, dvs. november-december 2017. Det er skolen, der på baggrund af omfanget af den benyttede uretmæssige hjælp træffer afgørelse om bortvisning fra prøven.

 

 

 

____________________________                               ____________________________

Lise Baadsgaard Jepsen                                                               Fredda Galea

16. august 2016

BILAG 1: Klager over eksamen i gymnasiale uddannelser

Proceduren ved behandling af klager over skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser tager udgangspunkt i eksamensbekendtgørelse nr. 930 af 3. juli 2013, kapitel 10.

Proceduren for behandling af klager:

 1. Klagen indgives.
  Eksaminanden kan indgive en klage til institutionen senest to uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort. Klagen skal være individuel, skriftlig og nøje angive de faktiske omstændigheder, der efter klagers mening kan begrunde en imødekommelse af klagen.Klagen kan vedrøre eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.
 2. Institutionen afgør, om klagen skal afvises eller fremmes.
 3. Skal klagen fremmes, forelægger institutionen straks klagen for bedømmerne, der hver afgiver en faglig udtalelse, normalt inden for en frist på to uger. Juli måned indgår ikke i fristen.4. Herefter forelægger institutionen udtalelserne for klageren, der får mulighed for at komme med kommentarer, normalt inden for en frist på en uge.
 4. Institutionen træffer på baggrund heraf afgørelse om følgende:
  • tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse)
  • tilbud om ny prøve (omprøve)
  • at klageren ikke får medhold i klagen.
 5. Afgørelsen skal meddeles klager snarest muligt. Institutionen har ved vinterterminen en frist til at træffe sin afgørelse på to måneder og ved sommerterminen tre måneder efter, at klagen er indgivet. Hvis fristen ikke kan overholdes, skal klager have besked om, hvorfor og hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Ombedømmelse (kun ved skriftlige prøver):

Når klager har accepteret tilbud om ombedømmelse, hvilket skal ske senest to uger efter modtagelsen af tilbuddet herom, udpeger institutionen nye bedømmere.

Institutionen sender opgavebesvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelser, klagers bemærkninger hertil mv. til ombedømmerene. De nye bedømmere træffer afgørelse om karakterfastsættelsen og angiver begrundelsen herfor. Ombedømmelsen skal ske snarest muligt og senest en måned efter modtagelse af klagen. I fristen indgår juli måned ikke.

Ombedømmelsen kan resultere i en lavere karakter

Ombedømmernes afgørelse returneres til institutionen, der meddeler resultatet af ombedømmelsen til klageren og orienterer om klageadgangen.

Eksaminanden kan klage til institutionen over ombedømmernes afgørelse senest to uger efter afgørelsens meddelelse.

Omprøve (skriftlige og mundtlige prøver):

Når klager accepterer tilbud om omprøve, hvilket skal ske senest to uger fra modtagelsen af tilbuddet herom, skal institutionensørge for, at omprøve kan finde sted snarest muligt.

Resultatet af omprøven kan resultere i en lavere karakter.

Eksaminanden kan klage til institutionen over omprøven senest to uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort.

Klage til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen:

Med virkning fra den 1. september 2013 er det kun klager over retlige spørgsmål i forbindelse med institutionens afgørelse, herunder en afgørelse om at afvise klagen, der kan indbringes for styrelsen. Klage skal indbringes inden to uger efter, at klager har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen indgives skriftligt til institutionen. Institutionen videresender klagen til styrelsen med sin egen udtalelse, som klager forinden skal have haft mulighed for at kommentere inden for en uges frist.

Kilde: http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Klager-over-eksamen-i-gymnasiale-uddannelser (print: 18/8 2014)

BILAG 2 Engelsk resumé af studieretningsprojektet

Resuméet kaldes også et abstract, og er en kort sammenfatning af hele besvarelsen skrevet på engelsk. Det skal i koncentreret sammenhængende form præsentere opgavens væsentligste elementer. Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold.

Et studieretnings-resumé /abstract:

 • fylder typisk 10-20 linjer
 • skrives i ét afsnit
 • skrives efter opgaven er skrevet
 • placeres umiddelbart før indholdsfortegnelsen

indeholder

 • undersøgelsens problemstilling (opgaveformuleringens indhold)
 • begrundelse for materialevalg
 • metodiske fremgangsmåder og /eller teoretiske grundlag
 • væsentlige resultater og konklusioner

indeholder ikke

 • citater eller kildehenvisninger

Det indgår i bedømmelsen om resuméet er:

 • en relevant sammenfatning af opgaven
 • skrevet på forståeligt og korrekt engelsk

De tre hovedpunkter i det engelske resumé: 

1. Formål

Hvorfor?

 • Hvilken problemstilling ville du undersøge eller teste (din hypotese)?    Gå tilbage til din opgaveformulering og sørg for at der er overensstemmelse hermed.
 • Formulér formålet præcist og sammenhængende.
 • Eksempler på indledninger:

This study tests . .
This paper examines . . . .
The study investigates .

2. Metode

Hvordan?

 

 • Hvad gjorde du, og hvordan gjorde du det?

Skriv i korte, præcise vendinger.

3. Resultater og konklusioner

Hvad fandt du ud af?

 • Hvad er resultatet af din undersøgelse/analyse?
 • Hvad har du konkluderet?
 • Eksempler på afslutninger:

There is a significant relationship between . . . . .
The results show that in 85% of the cases . . . . .
It is shown that Raymond Carver is strongly influenced by . . . . .

 

 

Sproglige tips: 

Forhold dig objektivt Undgå de personlige stedord “jeg” eller “vi”:

Skriv ikke: ” I investigate the incidence of…

Skriv i stedet: The study investigates…

Tid Normalt skrives Præsens.

Imperfektum kan evt. bruges til at beskrive metoden (hvad man har gjort).

Variér dit sprog Gentag ikke blot nøgleord og -sætninger fra selve besvarelsen.

Find en ny måde at sige det på.

Naturvidenskabeligt eller humanistisk fag? Resuméets udformning bærer præg af, hvilket område du skriver inden for:

Humanistisk fag (fx litterær analyse)

 • What the study set out to do
 • What themes you identified in the literature
 • How you integrated these themes to reach your conclusions
 • What conclusions did you draw

Naturvidenskabeligt fag (fx empirisk undersøgelse)

 • What the study set out to do
 • What method(s) you adopted
 • What results were achieved
 • What conclusions can be drawn
 • What recommendations your research leads you to make
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter