Resultatlønskontrakt for rektor ved Niels Steensens Gymnasium,
1. 
januar 2016-31. december 2016

Formål

Resultatlønskontraktens overordnede formål er:

  • At fungere som styringsredskab for skolens styrelse
  • Understøtte dialogen mellem bestyrelsen og skolens ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige kort- og langsigtede målsætninger
  • Skabe synlighed og gennemskuelighed omkring Niels Steensens Gymnasiums mål og resultater.

Parter og gyldighedsperiode

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Niels Steensens Gymnasium ved formand Jakob Egeris Thorsen og rektor Lise Baadsgaard Jepsen. Kontrakten er gældende for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.

Kontrakten indeholder to økonomiske rammer: en basisramme og en ekstraramme.

For basisrammen vedkommende bestemmer bestyrelsen, hvilke indsatsområder, der skal indgå i kontrakten.

Til ekstrarammen har UVM knyttet tre krav:

  • Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter.
  • En målrettet indsats mod frafald.
  • Et indsatsområde som bestyrelsen bestemmer i dialog med rektor

Resultatmål:

I henhold til skrivelse fra UVM af 27-6-2013 til styrelsen med bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt opstilles følgende indsatsområder:

1. Indsatsområder inden for basisrammen (7/12 dele)

1.1 Synliggørelse af skolens værdigrundlag (1/12)

Der skal senest december 2016 være udarbejdet en vision for en profil af en elev, der forlader NSG, med tilhørende strategi og handleplaner. Profilen skal synliggøres gennem præsentationer på hjemmesiden og i eksterne medier (fx Katolsk Orientering og Kristeligt Dagblad).

1.2 Studieparathed (2/12)

Gymnasieelevernes eksamensgennemsnit skal ved studentereksamen juni 2016 som minimum ligger som landsgennemsnittet for STX.

Effekten måles ved, at karaktergennemsnittet er som ovenfor anført ved studentereksamen 2016

1.3 Rekruttering (4/12)

Rekrutteringen til både grundskole og gymnasium skal være større end i 2015.

Fuld opfyldelse måles ved, at der ved tælledatoen i september 2016 er 10 % flere elever end ved tælledatoen i september 2015. Ved mindre opfyldelse beregnes resultatet pro rata.

Der måles separat for henholdsvis

Gymnasium (2/12)

Grundskole og G10 (2/12)

2. Indsatsområder inden for ekstrarammen (5/12 dele)

2.1 Indsats mod elevfrafald (2/12)

Indsatsområdets effekt måles ved at elevfrafaldet (udmeldelser fra elevens side) er under 6 % målt ved elev optællingerne 1. maj 2016 sammenlignet med 5. september 2015.

Der måles separat for

Gymnasium (1/12)

Grundskolen og G10 (1/12)

2.2 Arbejdstid – lærerne anvender en større del af den samlede arbejdstid sammen med eleverne (1/12)

Indsatsområdets effekt måles ved, at elev-lærer ratioen er steget i årsregnskabet 2016 i forhold til 2015

Der måles separat for

Gymnasium (1/12)

Grundskole samt G10 (1/12)

2.3 Arbejde med skolens musikprofil (2/12)

Der etableres et femårigt musikforløb fra 8. klasse og frem til studentereksamen.

I det kommende skoleår udbydes et musiktilbud, som både tilbydes elever fra eksisterende klasser og nye 8. klasses elever. Tilbuddet ligger som et ekstratilbud uden for klassernes undervisning – så vi ikke ødelægger bestående klasser.

Der måles på, at der er udbudt og oprettet et sådan tilbud fra august 2016

Resultatløn

Det maksimale beløb, der kan udbetales, er som følge af skolens størrelse på kr.120.000.

Resultatlønnen udbetales sammen med lønnen for februar 2017.

Resultatvurdering og evaluering

Ved kontraktperioden udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. I rapporten beskriver rektor, i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt inden for henholdsvis basisrammen og ekstrarammen.

På baggrund af rapporten beslutter bestyrelsen, efter indstilling fra formanden, i hvilken grad der er sket målopfyldelse af kontrakten og dermed hvilket beløb, der skal udbetales

Østerbro den

 

Jakob Egeris Thorsen                                                              Lise Baadsgaard Jepsen

Bestyrelsesformand                                                                 Rektor

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter