Tilstede: Thomas Hammelev-Wethje (formand), Lise Baadsgaard Jepsen, Ole Schou Hansen (formand for Pædagogisk Råd Gy), Mads Lenskjær (formand for Pædagogisk Råd Gs), Elisabeth Kossmann (referent) og Noa Nørgaard (9.c, Elevrådsformand Gs)

Forældrerepræsentanter: Sidsel Damskjær (6.a), Mette Kuhlmann (6.a), Jonina Nonginthirath (6.b), Jesper Køj Slemming (6.b), Christina Vegga (6.d), Christel Landsvig Larsen (6.d), Karina Holsting (7.a), Kari Andersen (7.a), Anders Permin (7.b), Mikkel Mindegaard (7.d), Esben Fuglsang (7.d), Rasmus Juul Jørgensen (7.e), Kitte Vibe Møller (7.e), Camilla Rosengaard (7.f), Jannie Vindahl (8.a), Jacqueline Bryld (8.b), Katja Riise (8.e), Eva Eriksen (8.e), Marianne Munksgaard (9.a), Susan Jeppesen (9.b), Nik Norouzi (G10a), Anette Nielsen (G10b), Margit Wissing Petersen (G10b), Charlotte Wiese (1.a), Ditte Christoffersen (1.b) og Tine Lyng Christiansen (2.b)

Gæst: Roar Bruun, tilsynsførende på NSG (Grundskolen)

Dagsorden

1. Velkomst og præsentation ved Formanden

Forældrestyrelsens formand Thomas Hammelev-Wethje bød velkommen.

2. Godkendelse af referat fra sidste Forældrerepræsentantskabsmøde d. 10. april 2014

Referatet var tidligere godkendt per mail og ligger på hjemmesiden.

3. Valg af dirigent og referent

Thomas Hammelev-Wethje blev valgt som dirigent og Elisabeth Kossmann som referent.

4. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

5. Formandens beretning ved Thomas Hammelev-Wethje

Highlights fra sidste skoleår:

 • Skolens økonomi er god og sund.
 • Referater fra Forældrerepræsentantskabet ligger på skolens hjemmeside under Forældre > Referater.
 • Internationalt er vi godt rustet gennem samarbejdet med de engelske jesuiterskoler og andre skoler, som vi har udveksling med.
 • Skolens musikprofil er styrket.
 • Forældre-workshop om en ”NSG-elevs profil”.

Formanden, som ikke stiller op til genvalg i Forældrestyrelsen, sluttede sin beretning med at takke rektor, Styrelsen, den øvrige ledelse, Forældrestyrelsen og forældrene for et fint samarbejde gennem årene.

6. Skolens beretning ved Rektor Lise Baadsgaard Jepsen

Rektor, som inden mødet havde udsendt Nyt fra ledelsen oktober 2014, uddybede følgende:

 • Styrelsen har vedtaget at udbygge skolens musikprofil, og nye musiklokaler er indrettet i Australiensbygningen på etagen over Den lille Gymnastiksal.
 • En 5-årig-musikretning, som går fra 8. klasse til 3.g, påbegyndes i august 2015.
 • Der er en god stemning blandt elever og lærere. Der er pt. 605 elever, hvilket er en stigning på 50 elever.
 • Frivillige tilbud efter skoletid er blevet udvidet: fx Morgenløb, Yoga, billedkunst, Kinesisk Idræt og Volleyball.
 • Lektieværksted foregår 2xugentligt i Kantinen
 • Planlagt renovering af Kantinen: Fondsmidler fra det opløste fond Myretuen skal bruges til at indrette Kantinen som et fleksibelt rum, der kan benyttes både til kantine, lektieværksted, skr. prøver og fællestimer.
 • Elevrådene med Noa 9.c og Mads 1.a er engagerede i fx forbedringen af Kantinen.
 • Emneuge afholdes sidst i november med det overordnede tema ”Tro og viden – med udgangspunkt i vores baggrund som jesuiterskole og med Niels Steensen som forbillede”. Klasserne arbejder årgangsvis under emneugen.
 • Under emneugen laver NSG en indsamling til Caritas, som støtter et projekt for unge forældreløse HIV-smittede børn i Zimbabwe.
 • D. 10. november afholder to unge Caritas-medarbejdere fællestimer for alle klasser om projektet i Zimbabwe.

7. Orientering fra Pædagogisk Råd

Ole Schou Hansen, formand for Pædagogisk Råd Gymnasiet, informerede om følgende:

 • En gruppe gymnasielærere har udarbejdet en lille folder om Studievaner på NSG, som fortæller om lærernes forventninger til eleverne i Gymnasiet.
 • I løbet af oktober er der blevet afholdt studieture for både 2. og 3.g.
 • Studieretningsprojektet i 3.g bliver organiseret anderledes i år, så der tidligt stilles flere krav til eleverne.
 • En ny mentor ordning er indført i 1.g, hvor hver elev har en månedlig samtale med sin mentor.

Mads Lenskjær, formand for Pædagogisk Råd Grundskolen, orienterede om arbejdet med at udmønte reformen med De nye Fælles Mål. I de nye tværgående emner prioriterer NSG i første omgang IT.

NB: I kommende optagelsesbreve skal det nævnes, at eleverne som minimum skal have en Ipad med tastatur og Office-pakken fra Windows.

8. Orientering fra elevrådene

Noa Nørgaard fra 9.c, som er nyvalgt Elevrådsformand for Grundskolen, fortalte, at elevrådene har fokus på Kantinen, så der kan blive en mere effektiv betjening med kortere ventetid / kø.

9. klassernes lejrture har været utroligt vellykkede.

Blandt de frivillige aktiviteter nævnte Noa NSGs Fotoskole, som er blevet udvidet i år med både et begynderhold og et fortsætterhold.

Mads Petersen (1.a, Elevrådsformand Gy) deltog ikke i mødet pga. retræte for 1.a.

9. Orientering og status fra Roar Bruun, tilsynsførende på NSG

Roar Bruun, som tidligere har virket i Folkeskolen bl.a. som skoleinspektør, har været tilsynsførende i Grundskolen siden 2013. Den tilsynsførende besøger NSG to dage årligt, hvor han overværer undervisning i forskellige fag og klasser, som han selv har udvalgt.  Efter sin observation og samtaler med elever og lærere udfærdiges en tilsynsrapport om skolens virke står mål med det, der foregår i Folkeskolerne. Tilsynsrapporterne ligger på skolens hjemmeside. Roar Bruun glæder sig til sit næste besøg på NSG i indeværende skoleår.

10. Tilbagemelding fra Workshoppen ”NSG elevprofil”

Med fint input fra forældreworkshoppen om ”NSG elevprofil” arbejder NSGs arbejdsgruppe  videre med en folder, som siden skal bruges til nye elever, forældre og medarbejdere.

11. Indkomne forslag:

a. I de ældste klasser hvor man aflyser timer, bliver disse erstattet senere?
Grundskolen: Ydertimer aflyses i 9. og G10 ved akut sygdom. Ved længerevarende sygdom kommer en fast vikar. Ved planslagt fravær lægger lærerne materiale, der kan arbejdes med hjemmefra. Der kan gives erstatningstimer for hårdt ramte hold. Vikartimerne er allerede nedbragt betragteligt over de sidste par år. Fx lægges lejrskoler mere samlet, introturene er afskaffet, og emneuger er sammenlagt til en fælles emneuge sidst i november, hvorved aflysninger undgås.

Gymnasiet: Timetal er fastlagt i gymnasiebekendtgørelsen. Der overbookes ved skemalægningen – så der er plads til aflysninger.

12. Valg til Forældrestyrelsen

a. Valg af formand: ny valg: Marianne Munksgaard (9.a) blev valgt. 

b. Valg 1 forældrerepræsentant (for 2 år): Camilla Rosengaard (7.f) blev valgt.

c. Valg 2 forældrerepræsentanter (for 1 år): Esben Fuglsang (7.d) og Ditte Christoffersen (1.b) blev valgt.

13. Valg af 1 suppleant (for 1 år) – ny valg

Sidsel Damkjær (6.a) blev valgt.

14. Eventuelt

Hvordan henter Forældrestyrelsen mandat til møder med Styrelsen og ledelsen:

Svar:
Gennem valg til Forældrestyrelsen er der givet mandat til det videre samarbejde med Styrelse og ledelse.

Hvor mange forældremøder er der i den enkelte klasse pr. skoleår:

Svar:
Der er ét forældremøde. Hvis der opstår akut behov afholdes flere. Der er desuden et yderligere møde med de enkelte på den årlige forældrekonsultation.

Generel kommunikation til forældrene:

Svar:
Nyt fra Ledelsen lægges ud på hjemmesiden fire gange årligt.
Referater fra møder Forældrerepræsentantskabet lægges også ud på Hjemmesiden.
Aktuelle meddelelser gives som Besked i Lectio til de enkelte klasser / årgange.

 

Lise Baadsgaard Jepsen Elisabeth Kossmann
rektor referent

D. 3. november 2014