Kl. 19.00-19.50

 1. Kort velkomst v/Formand Marianne Eilsø Munksgaard
 2. Foredrag for forældrerepræsentanter ved Tacha Elung om målstyret undervisning

 

Kl. 20.00-21.00

 1. Godkendelse af referat fra mødet den 28/10/2015

Blev godkendt per mail og findes på hjemmesiden under referater.

 1. Valg af dirigent og referent

Rune Ammitzbøll blev valgt til dirigent og Andreas Rude til referent.

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 1. Formandens beretning v/Marianne Eilsø Munksgaard

Arbejdet har været stille og roligt. Der er ikke de store problemer, og skolen er kompetent ledet. Der er særligt arbejdet med trivsel, værdier (”Men and Women for Others”), alkoholpolitik og med tiltag mod rygning. Fremadrettet vil arbejdet især fokusere på, hvordan forældrene kan bakke op om læringen.

 1. Orientering om skolen samt økonomi v/rektor Lise Baadsgaard Jepsen

Nyt fra Skolen er udsendt ad flere omgange med løbende orientering om skolens liv og virke. Lise præsenterede den nye viceafdelingsinspektør i grundskolen Thomas Emil Nøddelund. Han skal bl.a. beskæftige sig med IT-pædagogik, skemalægning og elevsager. Årsfesten var en stor succes og bliver næsten bedre og bedre for hvert år. Skolens deltagelse i Team Rynkeby-løbet til fordel for Børnecancerfonden indbragte kr. 78.000. En alumneforening for studenter og ansatte ved NSG er på bedding med stiftende generalforsamling den 22. maj. Den seneste tilsynsrapport er meget flot. Rygepolitik: NSG er pilotskole i Røgfri København-projektet, og elever fra grundskole og gymnasium har deltaget i workshops. Der har også været et teaterforedrag for de yngste klasser.  Næste år vil skolens ordensregler forbyde rygning til og med 9. klasse. Emneugen for 2017 vil desuden have fokus på rygning og sundhed. Skolens økonomi er inde i en god udvikling med et overskud sidste år på kr. 660.000 og en stigende egenkapital. Planlagte vedligeholdelsesarbejder: Veluxvinduerne i Australiens-bygningen skiftes, og klasseværelser renoveres. I den gamle bygning kommer der nyt gulv på lærerværelset og inspektørgangen renoveres. Der er god tilgang til skolen med fire nye klasser 6. klasser, en ny 7. klasse, to nye G10 klasser samt 2-3 nye gymnasieklasser. Der har været flere sprog- og udvekslingsrejser for grundskolen og gymnasium i foråret til Spanien, Frankrig, Tyskland og Kina.

 1. Orientering fra elevrådet

Frederikke Berg fra 9.c havde kun positive nyheder fra elevrådene.  Stemningen i forbindelse med skriftlige og mundtlige prøver var god, og alle virkede motiverede.  Der havde været et godt genbesøg fra NSG’s partnerskole i Barcelona.  Generelt er elevtrivslen meget god.

 1. Orientering fra pædagogisk råd

Dina Segalt orienterede om grundskolen, hvor der er fokus på synlig læring i lærergruppen blandt andet i samarbejde med Skt. Ansgars Skole på Nørrebro. Der er travlt med eksaminer, inklusive nye eksamensformer.  For første gang har skolen haft elektroniske prøver.

Lea Sloth talte om kurser for gymnasielærerne om målstyret læring og arbejdet med skriftlighed. Fredda Galea inspirerer på IT-fronten og afholder jævnligt interne kurser. I år har der været seks kandidater til pædagogikum, og til næste år kommer der flere. Det giver et løft til lærerværelset. Der er mange sociale arrangementer i gymnasiet mellem lærere og elever, og det er godt. Der har vært travlt med brobygning til gymnasiet for 8. klasserne, og det har været en stor succes.

 1. Indkomne forslag

Der var ingen forslag.

 1. Eventuelt

Der var spørgsmål til, at eleverne selv skal medbringe printere til eksamen. Lise forklarede, at skolen ikke kan administrere printere til det store antal afgangsklasser fra grundskolen. Problemet vil derudover snart forsvinde i forbindelse med indførelsen af elektroniske prøver.

Der var også spørgsmål om etablering af en legeplads for de yngste klasser i skolegården, f.eks. optegninger på asfalten til boldspil m.v. Lise tog ønsket til efterretning og fortalte, at der snart bliver opstillet bordtennisborde til brug for eleverne.

Opfølgning på foredrag om synlig læring.  Der var stor interesse for at formidle foredragets pointer videre til hele forældregruppen. Rune og Lise understregede, at foredraget mest var ment som inspiration i forbindelse med repræsentantskabsmødet.  Rune vil sende en artikel af Tacha Elung ud til forældre og også lægge den på hjemmesiden.

Der var spørgsmål om rettede opgaver, der kommer sent tilbage til eleverne. Lise opfordrede til at tale direkte med de berørte lærere og ellers komme til hende.

Mødet sluttede kl. 20.55.