1. Velkomst v/formand Marianne Eilsø Munksgaard
 2. Godkendelse af referat fra forældrerepræsentantskabsmødet den 07/05/2015

Blev godkendt per mail og findes på hjemmesiden under referater.

 1. Valg af dirigent og referent

 Fredda Galea valgt til referent og Marianne Eilsø Munksgaard til dirigent

 1. Godkendelse af dagsorden.

Følgende indkomne punkter blev tilføjet, hvorefter dagsordene blev godkendt: rygning, printer, sund kantinemad, brug af mobiltelefoner i skoletiden og internetforbindelsen på skolen.

 1. Formandens beretning v/Marianne Eilsø Munksgaard

Elevrådet kommer flittigt til møderne. Der bliver diskuteret indkomne forslag som rygning, alkohol, osv. Der er ledige poster i forældrebestyrelsen. Der er valgt en ny formand for skolens bestyrelse, Jakob Egeris Thorsen.

 1. Orientering om skolens daglige liv samt økonomi v/rektor Lise Baadsgaard Jepsen

Vi er kommet godt fra start med i alt 650 elever og en ekstra grundskoleklasse og en ekstra gymnasieklasse, og vi har ventelister til de fleste årgange. Vi har ansat mange nye lærere, der er faldet godt til på skolen.

Der er nu SmartBoards i alle klasselokaler og nye gulve på kontorgangen og   Jonasgangen.

Eleverne har været på mange ture (lejrskole i 9.klasse, udveksling med jesuiterskoler, studieture m.m..).

Der er etableret ekstra lektieværksted i grundskolen, da der har været ønske om ekstra hjælp, så eleverne kan nu gå til Marion, Jette og Ninna, og få hjælp til opgaveskrivning og andet. Tiderne fremgår af elevernes skema i Lectio.

Der er igangsat mange frivillige aktiviteter – fodbold, basketball science klub, frivillig kinesisk billedkunst, IT-patrulje m.m.

I uge 47 er der emneuge med udgangspunkt i Pave Frans rundskrivelse ”Laudato Si”, hvor verden opfordres til at tage fat på jordens miljøproblemer. Eleverne skal arbejde på tværs af klasser. Den 20. november kl. 13-15 er der åbent hus, hvor forældrene kan komme og se elevernes arbejder.

Igen i år er der Team Rynkeby Rigshospitalet-løb i Fælledparken til fordel for

Kræftramte børn. Det er fredag d. 8. april, hvor alle skolens elever deltager.

Vi har fået en hjertestarter fra Trygfonden og 12 af skolens ansatte har været på kursus. Vi har desuden fået undervisningsudstyr, så vi kan uddanne vores elever, så de også kan bruge en hjertestarter.

Der er blevet nedsat et trivselsudvalg sammen med elevrådet for at forbygge og forhindre mobning på skolen. Noget af det, eleverne foreslog, var, at de selv skal formulere grundsætninger/regler for, hvordan de skal omgås hinanden på skolen. Det vil de arbejde med i elevrådet i den kommende tid.

Der har været holdt oplæg for skolens 6. og 7. klasser om digitalmobning for at forebygge denne form for mobning på skolen.

I februar bliver der holdt oplæg for 8. og 9. klasser, om effekterne af alkohol, og om at tage ansvar over for hinanden, osv.

Skolens økonomi ser fornuftig ud. Der kommer en række besparelser i de   kommende år på tilskuddet til gymnasiet og grundskolen, men der er også positive forhold. Der har været en nedsættelse af skolens husleje fra jesuitterne, som ejer klosterbygningen, og skolen har stigende elevtal.

 1. Præsentation af ny afdelingsinspektør i grundskolen, Rune Ammitzbøll Langholm og pædagogisk leder i gymnasiet, Fredda Galea. 
 1. Orientering fra elevrådene:

Frederikke (formanden for elevrådet i grundskolen): Eleverne har været glade for studieturene, planlægningen af praktikforløbet før efterårsferien har været godt.

Mads (formand for elevråd i gymnasiet) og Victor (næstformand): I sidste uge var der FN-dag for 1g, hvor eleverne arbejdede i deres kunstneriske fag. Vinderpræmierne på 4000 kr. blev doneret til Dansk Flygtningehjælp. Der har været flere studieture i forbindelse med AT, hvor vi indsamler data, som vi arbejder videre med i AT-opgaven. I 2.g gik turen til enten Berlin eller USA. Det var gode ture. Elevrådet vil gerne rose ledelsen, fordi den f.eks. prioriterer at eleverne får ordentlig undervisning i matematik, hvor B-niveau holdet fik en ekstra lærer på, fordi holdet var blevet så stort.

 1. Orientering fra de pædagogiske råd i grundskolen og gymnasiet:

Ole Schou Hansen er formand for PR og orienterede om, at gymnasiet er vokset. Vores nye pædagogisk leder, har store ambitioner med os, og vi har et velfungerende lærerkollegium, som nye lærere er glade for at blive en del af. Der har været meget aktivitet i gymnasiet, først i starten med mange nye elever, man skulle lære at kende, så studieture, og nu er der den store skriftlige opgave i 3g. Vi har 6 lærere i pædagogikum, som alle er lærere, som allerede har erfaring, og derfor bringer mere og ny pædagogik til huset. Der bliver diskuteret meget pædagogik i lærerkollegiet.

Thomas Emil Nøddelund formand for PR for grundskolen: vi har fået en ny reform, som på visse områder også gælder for privatskoler. Lærerne deltager i den kommende tid i et kursus i synlig læring, hvilket ruster dem til at klare et af reformernes vigtigste punkter. Det vigtigste er at gøre klart for eleverne, hvad målet for undervisningen er, samt progressionen. Der skal være mål for eleverne uanset niveau og fag. Lærerne skal derfor lære at bryde nogle rutiner, eleverne skal være mere bevidste om deres læring, og arbejdet skal evalueres (eleven skal være med til at evaluere hver eneste time). Vi har også fokuspunkter som tilegnelsen af IT-redskaber.

 1. Der er to medlemmer på valg: Esben Fuglsang (ønsker at genopstille) og Ditte Dalum Christoffersen (ønsker ikke at genopstille). Valgperioden er 2 år og valgte forældrerepræsentanter er velkomne til at stille op. Der skal også vælges suppleant, som vælges for et år.

Anders Permin ønskede at stille op. Han har en datter i 8b.

Sidsel Kjøller Damkjær (7a) og Jonina Nonginthirath (7b) stillede op som suppleanter.

Alle ovennævnte blev valgt

 1. ”Socialkontrakt”

I nogle klasser fungerer det, selv om den ikke skrives ned, men det er forskelligt. Emnet er alkohol. Lotte har lavet ”socialkontrakten” taget fra Tryg Fonden og Kræftens Bekæmpelse. Sammen med klasselæreren går klassens forældre med til at eleverne ikke drikker alkohol, og at der ikke serveres eller medbringes alkohol til private klassefester, osv. Det er vigtigt at ALLE forældrene i klasserne holder sammen og følger kontrakten i hvert fald t.o.m. 8. klasse. Det er forældrenes ansvar at sørge for at undersøge, om kontrakten bliver overholdt, så der er ”fælles front”. På hjemmesiden www.fuldafliv.dk kan man læse mere om det. Spørgsmålet om, hvorvidt eleverne i klassen skal drikke tages, op hvert år.

Det er vigtigt, at der er åbenhed om emnet, så børnene kan snakke med deres forældre om situationen.
Det er vigtigt, at man kan ringe til hinanden som forældre, så man kan informere hinanden, hvis reglerne ikke overholdes.

 1. Indkomne forslag
  • Gymnasiet har et rygeområde på Australiensvej ud for gymnastiksalen, så rygerne er mindre synlige. Der afholdes i øjeblikket rygestopkursus for gymnasiet og G10 betalt af Københavns Kommune. Det er meget bekymrende at der er elever fra 8. og 9., som ryger. Hvis vi ser elever, som ryger, ringer vi til forældrene for at forebygge, at de gør det. Der bliver arrangeret foredrag om alkohol og rygning for grundskoleklasser i den kommende tid. Der overvejes også at afholde rygestopkursus for 8. og 9. klasser.
  • Der er et ønske om at indføre sundere mad i kantinen. Ledelsen taler med eleverne og kantinen om dette.
  • Indkøb af printer (Anders): eleverne er blevet bedt om at købe en printer, og på et forældremøde snakkede de om, hvorvidt man skulle have en fælles printer. Forældrene beder om, at der bliver købt en fælles printer. Lise: vi har mange elever til prøve ad gangen – op til 170 elever – så vi kan ikke tilbyde det i år, men fra næste år uploader eleverne deres besvarelse digitalt og skal ikke printe ud.
  • Mobiltelefoner: Nogle forældre er bekymrede, fordi nogle elever bliver mobbet, fordi de ikke har en mobiltelefon. Forældre har også drøftet om eleverne skulle ”parkere” mobilerne fra skolestart til skoleslut. Lise: politikken omkring dette er, at mobiler skal være slukkede og i tasken i timerne.
  • Internetforbindelsen: Lise: det er blevet et stort problem, især siden der er kommet så mange flere elever. Vi har nu konsulenter på udefra, som hjælper med at forbedre hele systemet på skolen. Der kommer ”access points” i hvert lokale, samt andre forbedringer.
 1. Eventuelt: