Dagsorden og referat for Forældrerepræsentantskabsmøde

2. maj 2018 kl.17.00-19.00, på lærerværelset, NSG

Dagsorden:

 1. Kort velkomst v/ Marianne Eilsø Munksgaard
 2. Præsentation af foredragsholder v/ Fredda Galea
 3. Foredrag v/ Helle Overballe: Udfordringer vores unge møder i dag. Et oplæg om, hvad forældre kan gøre for at hjælpe og motivere deres børn i det travle skoleliv. 
 4. Referat fra forældrerepræsentantskabsmødet den 22.09.2017 er godkendt via mail og kan læses på hjemmesiden:
 5. Valg af dirigent og referent
 6. Godkendelse af dagsorden
 7. Formandens beretning v/Marianne Eilsø Munksgaard
 8. Orientering om skolens daglige liv og økonomi v/Rektor Lise Baadsgaard Jepsen
 9. Orientering fra elevrådene
 10. Orientering fra de pædagogiske råd i grundskolen og gymnasiet
 11. Indkomne forslag
 12. Eventuelt

Referat:

Mødet begyndte ved pkt. 5

Ad 5. Marianne Eilsø Munksgaard blev valgt til dirigent og Andreas Rude til referent.

Ad 6. Dagsordenen blev godkendt

Ad 7. Formanden kunne fortælle om to møder i forældrerepræsentantskabet siden sidst.

Ad 8. Rektor lagde ud med at fortælle, at Dina Segalt er blevet udnævnt til ny afdelingsinspektør for grundskolen, hvilket blev mødt med applaus. Lise udtrykte også lettelse over, at den truende lockout formentlig er afværget.

Den positive udvikling for skolen fortsætter med nye 6., 7. og 8-klasser i grundskolen og tre-fire nye 1.g-klasser til næste år, hvilket vil give et samlet elevtal i gymnasiet på 250.  Skolens økonomi er også fortsat i en positiv udvikling, og for syvende år i træk er der overskud, hvilket styrker egenkapitalen og muliggør større vedligeholdelsesprojekter, så som Australiensbygningens ny varmeanlæg. I næste omgang er det de naturvidenskabelige faglokaler, der står for tur, og vi håber, at få fondsstøtte til delvis dækning af udgifterne. En trist sag om beluring på en retræte på Klitborg sidste år er nu afsluttet med bødeforlæg til den pågældende tidligere medarbejder. Både Politiet og NSG betragter nu sagen som afsluttet.   

Ti elever i 1. g er blevet optaget på Akademiet for Talentfulde Unge, og NSG har sagt ja til at være vært for Junior Talent, der henvender sig til grundskolens elever. Det årlige velgørenhedsløb fandt sted den 18. april og var i år til fordel for Caritas Danmarks arbejde med syriske flygtninge i Jordan. Skolen har haft besøg af Caritas’ generalsekretær, Jann Sjursen, der holdt oplæg for grundskole og gymnasium. 30. april havde skolen besøg af ca. 30 kinesiske skoleledere på studierejse til Norden.

Robotteknologi bliver obligatorisk fra næste år i 7. klasse. Arbejdet med skolens visioner fortsætter i både grundskole og gymnasium bl.a. er en NSG-sang under udarbejdelse.

Ad 9. Elevrådsformændene i henholdsvis grundskole og gymnasium, Julie Meyer, 9.f og Helena Kallan Bjørn Olsen, 2.a., orienterede i fælleskab om nye tiltag til at styrke fællesskabet mellem grundskole og gymnasium og nævnte særligt NSG-showet samt forskellige klubber (litteratur, skak, science).  Derudover blev der talt om sprogrejser og retræter. Tiden er desuden præget af eksamensforberedelse i klasserne.  

Ad 10. Formanden for Pædagogisk Råd i grundskolen, Eva Engel, er ny på posten og præsenterede sig selv.  Hun fortalte om den tværfaglige uge i grundskolen, om årsprøver og det kommende særskema pga. eksaminer.

Formanden for Pædagogisk Råd i gymnasiet, Jon Ploug Jørgensen, talte om hvor dejligt det er at undervise på en voksende skole med flere elever og kolleger: det styrker både kerne- og tværfagligheden. Jon glædede sig også over, at der nu er oprettet en klassikerlinje på NSG. Erfaringerne med den nye gymnasiereform har hidtil været positive.

Ad 11. Der blev stillet forslag om, at det skal være muligt at invitere gæster med til gymnasiefesterne på NSG for at sikre et stort fremmøde.

Rektor og Freda Galea, Pædagogisk Leder for Gymnasiet, svarede, at det tidligere havde været forsøgt på skolen, men at det erfaringsmæssigt skabte problemer med stoffer, der blev bragt ind af de udefrakommende. Skolens prioritet er at beskytte eleverne, og derfor vil gældende praksis ikke blive ændret. Der foregik i øvrigt en løbende udviklingsarbejde om festerne mellem ledelsen og elevrådene, understregede rektor.

Ad 12. Der blev spurgt, om det er muligt at ændre på de ofte sene (kl.23.30) deadlines til skriftlige afleveringer via Lectio til f.eks. kl. 22 for at sikre de unges nattesøvn.

Rektor svarede at spørgsmålet vil blive drøftet i det Pædagogisk Råd i gymnasiet.

Referent: Andreas Rude