Dagsorden og referat for Forældrerepræsentantskabsmøde

2. maj 2019 kl.17.00-19.00, på lærerværelset, NSG

Dagsorden

 1. Velkomst v/formand Benny Lindeberg
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Formandens beretning v/Benny Lindeberg
 5. Orientering om skolens daglige liv samt økonomi v/rektor Lise Baadsgaard Jepsen
 6. Orientering fra elevrådene
 7. Orientering fra de pædagogiske råd i grundskolen og gymnasiet
 8. Oplæg ved skolen om:
 9. a) Det jesuitisk- pædagogiske arbejde
 10. b) Skolens arbejde med rygning og stress
 11. Indkomne forslag
 12. Eventuelt

Referat

Ad 1. Benny Lindeberg bød velkommen til sit første møde som formand.

Ad 2. Benny Lindeberg blev valgt til dirigent og Andreas Rude til referent.

Ad 3. Dagsordenen blev godkendt.

Ad 4. Formanden talte om arbejdet i bestyrelsen med revision og forvaltning af skolens fraværspolitik. Det havde været en god oplevelse, og han roste skolen for dens forvaltning af fraværspolitikken. Det samme gjaldt arbejdet med at begrænse rygning. Også skolens budget blev nævnt. Der har været store udgifter, men formanden hæftede sig ved revisors meget positive bemærkninger om skolens generelle økonomi.

Også arbejdet med skolens værdipolitik blev nævnt, hvor formand og næstformand havde været glade for at overvære pater Adrian Porter SJ’s introduktion for nye lærere til, hvad det vil sige at arbejde på en jesuiterskole. Skolens succes med at få optaget elever på Akademiet for Talentfulde Unge og den vellykkede emneuge blev nævnt. Ligeledes glædede formanden sig over de pæne ansøgertal, og fremhævede at CEPOS i en nylig rapport har placeret NSG’s løfteevne i både grundskole og gymnasium meget flot.

Ad 5. Lise Baadsgaard Jepsen nævnte, at hun lige havde modtaget en meget fin tilsynsrapport for grundskolen. Lise nævnte også, at emneugen med fokus på FN’s verdensmål og ”Verdens Bedste Nyheder” (2.g’erne havde arbejdet med deres SRO) var forløbet vældig godt.

Samarbejdet med de engelske jesuiterskoler er vigtigt for skolen. Rektorer for de 11 engelske jesuiterskoler har været til møde i København i det tidlige forår anført af pater Adrian Porter SJ, der også holdt oplæg for de nye lærere. Samarbejdet fører til udveksling med skolen St. John Beaumont i London for nogle af drengene i 6. klasse til næste skoleår. En studierejse for lærerne til England planlægges på sigt.

Studierejser har også præget eleverne. 8. klasserne var ved mødets afholdelse på besøg på en jesuiterskole i Lyon. Udvekslingsbesøg i Dresden og 2.g’ernes Kina-linje besøg i Beijing blev også fremhævet. Lise nævnte også det årlige NSG-show og roste de mange stærke individuelle præstationer. Hun nævnte også den flotte rapport fra CEPOS om skolens løfteevne.

Sidste år havde skolen et underskud på kr. 870.000. Det er det første underskud i otte år og skyldes væsentligst hensættelser til feriepenge for nyansatte lærere, indkøb af nye lærebøger, abonnementer til læringsportaler samt kurser af forskellig art.  Underskuddet giver ikke anledning til bekymring hos ledelse eller revisor, for skolens økonomi er sund.

Søgetallene ser fornuftige ud; vi regner med fire nye 6-klasser, en ny 7-klasse og en ny 8-klasse. I gymnasiet bliver der tre nye 1.g-klasser, fortalte Lise

Til næste år er det et krav, at skolen udbyder praktisk-musiske fag i 7. og 8. klasse, og her har skolen valgt billedkunst og musik. Det betyder, at fagene robotteknologi, latin og filosofi fremover (fra og med 7. klasserne i skoleåret 2019/20) skydes til 9. klasse. 

Ad 6.  Alberte Albagaard 9. f, der er formand for elevrådet i grundskolen, talte om udvekslingsrejser og særligt om turen til og genbesøget fra partnerskolen i Barcelona. Hun nævnte også vellykkede lejrskoler for 9. klasserne. Alberte fremhævede også, at det er en stor oplevelse at deltage i NSG-showet og rapporterede om lidt nervøsitet i grundskolens ældste klasser forud for eksamen.

Mira Rosen Sørensen 2. c, der er formand for elevrådet i gymnasiet, fremhævede retræternes betydning i forbindelse med at tackle stress blandt eleverne. Hun fortalte også om sprogturenes store betydning i gymnasiet og nævnte turene til Berlin, Grenada, Beijing og Paris. Forventningerne til den kommende årsfest er store, men også i gymnasiet er der lidt eksamensnervøsitet, for 2.g’ernes vedkommende særligt omkring SRO’en.

Ad 7. Eva Engell, formand for Pædagogisk Råd i grundskolen, talte om terminsprøver (inkl. 8. klasserne) og konsultationerne, hvor det er muligt at tale med mange forskellige lærere. Emneugen havde været en meget opløftende oplevelse, og årsfesten for grundskolen havde været en succes med hygge og lanciers.

Der har været kursus i klasseledelse og relationskompetence for lærerne, og i maj er der skole-OL for 6. og 7. klasserne. De positive erfaringer med retræterne blev også nævnt, ligeledes at udtræk til de afsluttende prøver nu er foretaget, og at alle ved, hvad de skal op i.

Jon Ploug Jørgensen, formand for Pædagogisk Råd i gymnasiet, talte særligt om behovet for at koordinere de skriftlige opgaver i gymnasiet lærerne imellem og om værdien af det tværfaglige samarbejde i forbindelse med DHO, SRO og SRP. 

Ad 8. a. Lise orienterede om det stadige arbejde med skolens jesuiterværdier – et arbejde der har stået på i fem år. Hun fremhævede i den sammenhæng skolens folder med ”ordtræet”. Ledelsen af jesuiterordenen har i de såkaldte ”Rio Papers” fremlagt fokuspunkter for skolerne, som man også har arbejdet med på NSG, både i ledelsen og i de to lærergrupper. Der er også oprettet følgegrupper med fokus på arbejdet med værdier. En ny sang om værdierne på NSG er også i støbeskeen, og i den nærmeste fremtid lancerer skolen en ny serie merchandise.

Mira talte om at opleve værdierne i dagligdagen bl.a. gennem fællesskabet på tværs af hele skolen og om retræterne. Mødet med andre kulturer er også et gennemgående tema, ligesom dannelse og reelt ansvar til eleverne fx gennem elevrådene er det. Eleverne er ikke bare ”tal” (altså karakterer og fraværsprocenter) men ”hele mennesker”.

Gymnasielærer Maria Livbjerg talte om brugen af ”ordtræet” i engelskundervisningen, og om hvordan man kunne få eleverne til både at forholde sig til de værdier, de syntes, de havde, og til dem, der gerne ville have.

Afdelingsinspektør Dina Segalt talte om arbejdet med værdierne i klasselokalet fx i forbindelse med almindelig trivsel og sproget. Omsorgen for det hele menneske, ”cura personalis” bliver på den måde virkelig.

Andreas Rude holdt oplæg om jesuiterordenens oprindelse og spiritualitet. Han fortalte også om, hvordan ordenen blev involveret i undervisning, og om hvordan den udviklede sin pædagogik og blev en succes.

Ad 8 b. Lise orienterede om skolens rygepolitik; forbuddet mod rygning i grundskolen og bestræbelserne på at begrænse rygning i gymnasiet. Et rygestop i gymnasiet kan kun gennemføres, hvis alle andre gymnasier gør det samme. Ellers vil det ramme skolen hårdt på søgningen. Forældrene kan hjælpe meget ved derhjemme at italesætte det farlige ved rygning.

Ad 8 c. Lise orienterede om arbejdet med at forebygge stress, som er et tema på retræterne. Teamlærer- og mentorordningerne i gymnasiet er også vigtige redskaber i indsatsen, ligesom elever med vanskeligheder kommer til både Lise og Fredda. Oplæg udefra indgår også i arbejdet.

Ad 9. Der var ingen indkomne forslag.

Ad 10. Der var intet til dette punkt.    

Andreas Rude, referent