Bestyrelsesmøde i NSG alumneforening den 16. juni 2016 kl. 16 på NSG (lokale 134)

Til stede: Andreas Rude, Gina Marchwinski, Daniel Moth-Lund Christensen, Paul Jørgensen, Hanne Stahr-Christensen og Buster Pilegaard

Der forelå følgende på dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Konstituering af bestyrelsen med formand, kasserer og sekretær; tre medlemmer af bestyrelsen er valgt for en treårig periode, de øvrige for to år
  5. Forretningsorden for bestyrelsens arbejde
  6. Evt.
  7. Næste møde

 

Ad. 1:   Valg af dirigent

Paul Jørgensen valgtes til dirigent

Ad. 2:   Valg af referent

Buster Pilegaard valgtes til referent

Ad. 3:   Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt af dirigent og bestyrelse

Ad. 4:            Konstituering af bestyrelsen. Andreas Rude blev valgt som formand, Gina Marchwinski blev valgt som kasserer, og Buster Pilegaard blev valgt som sekretær.  Alle uden modkandidater og enstemmigt.

 

Bestyrelsen vedtog jfr. vedtægternes § 7, at Andreas Rude, Gina Marchwinski og Buster Pilegaard er valgt for tre år, mens Daniel Moth-Lund Christensen, Paul Jørgensen, Hanne Stahr-Christensen er valgt for to år.

 

Ad. 5:   Forretningsorden for bestyrelsens arbejde

Ifølge vedtægternes § 5 skal indkaldelse til generalforsamling ske mindst tre uger før. Bestyrelsen vil bestræbe sig på, at det sker en måned før.

 

Ved beslutninger i bestyrelsen, hvor der opstår stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

To tredjedele af bestyrelsen skal være til stede, for at den er beslutningsdygtig. Bestyrelsens hjemsted er på NSG med adressen: Sankt Kjelds Gade 3, 2100 København.

 

Ad. 6:   Evt.

En diskussion om fundraising førte til enighed om, at foreningens aktiviteter inden for fundraising koncentrerer sig om at øge foreningens midler gennem øget rekruttering af medlemmer. Fundraising til særlige initiativer kan derudover foregå internt i foreningen ved direkte henvendelse til medlemmerne fra bestyrelsen.

 

Under en drøftelse pegede bestyrelsens medlemmer på flg. mulige støtteområder: bøger, computere. studierejser for elever, nyt udstyr til faglokaler, faglige og sociale tiltag og/eller events. Bestyrelsen ser frem til indstillinger om støtte på disse og lign. områder fra rektor, faglærere og elevråd.

 

Bestyrelsen vil rette henvendelse til rektor om, at en særlig invitation til at blive medlem af alumneforeningen udleveres til dette års studenter. Dette kan evt. ske ved overrækkelsen af eksamensbeviser eller ved studentermiddagen. Andreas konfererer med rektor, og Buster og Daniel udarbejder tekstforslag og sender til Andreas.

 

Ad. 7:   Næste møde

Næste møde finder sted torsdag den 27. oktober, 2016, kl. 17-19. Fokus for dette møde er indstillinger om støtte til foreningen. De tre instanser, der kan indstiller er rektor, lærerforsamling og elevråd.

 

Efterfølgende møde vil finde sted torsdag den 23. februar, 2017, k. 17-19. Fokus for dette møde er planlægning af generalforsamling og indstillinger om støtte til foreningen.

 

Mødet sluttede ca. 17.40