Niels Steensens Gymnasiums Alumneforening,

Generalforsamling, 9.5.2019 på Lærerværelset

Dagorden og referat

 1. Valg af dirigent og referent: bestyrelsen foreslår Svend Bang som dirigentSvend Bang vælges som dirigent og Buster Pilegaard vælges som referent.Generalforsamling er lovligt indkaldt. Dagsordenen er godkendt.
 2. Aflæggelse af årsberetning ved formand Andreas RudeSidste generalforsamling var d. 17. maj 2018. Der blev valgt et nyt medlem til bestyrelsen, Beate Preskou. Bestyrelsen har afholdt et møde d. 4. februar. I øvrigt har man holdt kontakt genem mail og telefon.En stor event i denne periode, nemlig festen for gamle elever (første fredag i november). Der blev også diskuteret kontingentbetaling og medlemsrekruttering. Til generalforsamlingen blev Suzanne Moll valgt som oplægsholder.Ca. 50 deltog i den ”seniormiddag”, som Alumneforeningen havde indkaldt til i forbindelse med festen for gamle elever. Kravet om, at man skal være fyldt 30 for at deltage, kan der dog nemt dispenseres fra. Musiker Daniel Basse (student 2009) kom og underholdt forsamlingen. Stort fremmøde fra årgang 1994.

  Der skal vælges et nyt medlem til bestyrelsen, da Buster Pilegård efter tre år stopper.

  Ti legater er uddelt på samlet 32.000 kroner til studieture og udveksling i 2018. 10 gange så meget som i 2017, dvs. ca. 17.000 kroner pr. år i snit.

  I 2020 fylder NSG 70 år. Der vil udgives en bog, hvor der er inkluderet beretninger for hvert årti, skrevet af tidligere elever. Dette inkluderer Martin Gissler (50’erne) og Buster Pilegaard (10’erne).

  Antal medlemmer: 106. Sidste år var der 98. Stigning på 8%. Fastholder kontingent på 300 kroner. 49 medlemmer betalte i 2018 og 27 medlemmer 2019.

  Beretningen godkendes med applaus.

 3. Orientering om NSG’s virksomhed v. rektor Lise Baadsgaard JepsenGod udvikling for skolen. Tre nye 6. klasser og tre nye 1.g klasser starter næste år. Nu er vi minimum tre spor pr. årgang. Derudover er der fordobling af elevtal i gymnasiet på tre år. Status quo i grundskolen.I løbet af året er der mange aktiviteter. Udveksling med katolske skoler i USA for nogle elever i gymnasiet. Derudover er der også samarbejde med skole i Kina og Tyskland. Der arbejdes på samarbejdet med en skole i Frankrig (Lyon) og også i Barcelona. Alle er faciliteret af jesuiter- netværket.For første gang havde skolen var vært ved ledermøde for de engelske jesuiterskoler, som NSG samarbejder med. 

  Tænketanken CEPOS offentliggjorde i vinter en undersøgelse af gymnasiernes sociale løfteevne, hvor vores gymnasiet på en flot tredjeplads, og grundskolen lå i top-5%.

  Der blev optaget 8 NSG-elever på Akademiet for Talentfulde Unge i 2019. Derudover er NSG nu med i et nyt talentprogram (Junior talent) for 8. klasser. NSG blev værtsskole i processen.

  Nyt tiltag. Musik og billedkunst bliver til valgfag i 7-8 klasse, hvor fagene afsluttes med en prøve. Kinesisk er nu kun obligatorisk i 6-7 klasse.

  NSG får større fokus på ansvar og beskyttelse. Hver uge skal en ny klasse gøre rent i nærområdet omkring skolen. Vi kalder det ”Tour de Skrald”.

  Oprettelse af Stenoklub, hvor katolikker på tværs af klasser og årgange mødes hver 2. uge, hvor de kan snakke og diskutere sammen i et åbent forum.

  NSG skal til at udbyde merchandise: Notesbøger, drikkedunke, tasker, trøjer

  Beretningen blev taget til efterretning med applaus.

 4. Indkomne forslag, jfr. §5Ingen indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse af Andreas Rude, da kasserer er på retræte.Foreningen er både likvid og solvent. Formue på 14.800 kroner. 10 legater blev uddelt på sammenlagt 32.000 kroner. Legater er ofte på 2-3.000 kroner pr. elev. Eneste udgifter for foreningen er legater, da alt andet er brugerbetaling eller betalt af skolen.Kommentar: Godt at se pengene bliver sendt til at arbejde.Spørgsmål: Hvordan får drevet flere kontingenter ind? Sv: Igennem mail og indkaldelse. Forsøger efter bedste evne og hvad der er muligt.

  Kommentarer: Det kunne fortælles til medlemmer, hvad legaterne går til, og hvad penge har opnået.

  Fremhæv, at skolen ligger ansatte til at hjælpe foreningen, så pengene går ubeskåret til eleverne.

  Det foreslås også at udsende en opkrævning til medlemmer, for at minde folk om at betale kontingent. Måske få folk til at sætte deres betalingsservice, så man husker det.  Kan også beskrive at det finansielle år følger kalenderåret, og der kan falde opkrævning i slutningen / i starten af året.

  Godkendelse af revideret regnskab ved applaus.

 6. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.Samme kontingent. 300 kroner pr år eller 3.000 for livslangt medlemskab.
 7. Valg til bestyrelsen. Buster Pilegaard, Gina Marchwinski og Andreas Rude er på valg.Gina og Andreas modtager genvalg.Sutharshini Mohana Punniyamoorthy (student 2013) vælges til erstatning for Buster Pilegaard.Dette godkendes af bestyrelsen og forsamlingen.
 8. Valg af revisor. Bestyrelsen forslår Pia Clausen.Pia Clausen bliver valgt med applaus.
 9. EventueltIntet til eventuelt

Referent: Buster Pilegaard