Niels Steensens Gymnasiums Alumneforening

Torsdag d. 17. maj 2018, kl. 17-20, på Lærerværelset


På den ordinære generalforsamling er dagsordenen jfr. vedtægternes § 6:

  1. Valg af dirigent og referent: bestyrelsen foreslår Svend Bang som dirigent.

Svend Bang vælges til dirigent og Buster Pilegaard til referent.

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt den 12. april og dermed med fire ugers varsel.

  1. Aflæggelse af årsberetning v. formand Andreas Rude

Sidste generalforsamling: 23. maj 2017.

Der er afholdt to møder i bestyrelsen. 24 august 2017 og 19. februar 2018.05.17

Emner har været gamle elevers fest, inddragelse af alumnemedlemmer til skolen, fundraising til alumneforeningen.

Dette resulterede i en ”seniormiddag” for gamle elever over 30. Mange deltagere. Hertil bidrog Gina Marchwinski med en monolog fra stykket ”Monicagate”, som hun spillede med i på Bådteatret. Disse initiativer vil fortsætte. Hvis nogle medlemmer har ideer, er de velkomne til at kontakte bestyrelsen.

”Karrierelæring” er et nyt tiltag i gymnasiet, der viser elever, hvordan livet ser ud på den anden side af gymnasiet. Her har skolen haft besøg af Kim Hejnæs (årgang 1967), der fortalte om en lange og varierede karriere i medicinalbranchen.

Udarbejdelse af folder til alumneforeningen. Denne kan findes på kontoret for alle, der besøger skolen.

Uddeling af støtte til elever. Siden sidste generalforsamling er der uddelt tre legater. Beløbene har været mellem 2000-3000 kroner. Der vil nok blive uddelt flere i forbindelse med efterårets studieture.

Foreningen har p.t. 98 medlemmer. Dette er en vækst på 22 fra sidste generalforsamling.

Kontingentet vil være det samme (300 kroner) fremadrettet.

Kun 38 af 98 medlemmer har betalt i 2018 indtil videre.

Ingen spørgsmål. Godkendt med applaus.

  1. Orientering om NSG’ s virksomhed v. rektor Lise Baadsgaard Jepsen

Den positive udvikling fortsætter. Der er et pænt overskud, hvilket kommer af en positiv udvikling i gymnasiet (200 elever, 250 efter sommeren. En fordobling indenfor de seneste år) og et konstant antal elever i grundskolen.

Der vil være minimum tre fulde 1.g-klasser efter sommeren. Omkring 30% af eleverne i gymnasiet er fra grundskolen.

Grundet den positive udvikling har det været muligt at købe nye vinduer til Australiensbygningen og forbedre varme i lokalerne.

Der vil forsøges at finde sponsorer til at renovere og opgradere de naturvidenskabelige lokaler. De blev sidst renoveret i 90’erne.

Det har været muligt at oprette en klassikerlinje på NSG.

Der gøres meget for talentfulde unge på NSG igennem Akademiet for Talentfulde Unge. Ti blev indstillet og optaget fra Niels Steensens gymnasium.

Som andre år har der været afholdt velgørenhedsløb. I år blev der rejst 45.000 kroner til Caritas Danmarks arbejde for syriske flygtninge i Jordan.

I grundskolen var det før i tiden obligatorisk at have kinesisk. Nu er det kun i 6-7 klasse, at det er obligatorisk. Fra næste år bliver robotteknologi obligatorisk for 7. klasser.  I 8. og 9. klasse kan der vælges mellem kinesisk, latin, filosofi og robotteknologi.

Der introduceres introturer for grundskolen igen for blandt andet at støtte op om NSG’s vision for unge.

Spørgsmål:

Samarbejde med andre katolske skoler i hovedstaden. Hvor langt er vi i kollaborationen med andre katolske skoler?

Med i FAKS. Vi får et stigende antal elever fra katolske skoler. Der er en positiv udvikling under vej.

Ikke flere spørgsmål

  1. Indkomne forslag, jfr. § 5

Ingen indkomne forslag.

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v. kasserer Gina Marchwinski

Dette fremlægges af Andreas Rude grundet Ginas fravær.

For året 2017:

I det år havde vi indtægter på 17.000 kroner fra kontingenter.

Udgifter: et legat på 2.000 kroner.

Dette gav et overskud på 15.000 kroner.

Der er samlede aktiver for 32.400 kroner. Tidligere års overskud var på 17.400 kroner.

Spørgsmål:

Er lærerne opmærksomme på, at de kan indstille elever?

Ja. Så snart studierejser præsenteres for klasserne får alle at vide, at man altid kan komme til Lise og spørge om finansiel hjælp. Det er indarbejdet hos alle lærere.

Ikke flere spørgsmål. Regnskabet godkendes med applaus.

  1. Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Fra bestyrelsens side fastholdes kontingentet på 300 kroner. Hvis alle betaler, så er dette ikke et problem.

Ingen spørgsmål. Godkender kontingentet som uændret.

  1. Valg til bestyrelsen, jfr. § 7. Der skal vælges to medlemmer og en-to suppleanter.

Paul Jørgensen ønsker at genopstille.  Dette er bekræftet.

Beate Preskou vil gerne stille op.

Disse to medlemmer er valgt ind.

  1. Valg af revisor: bestyrelsen foreslår Pia Clausen.

Dette er godkendt med applaus

  1. Eventuelt

 Intet.

Generalforsamling sluttede 19.20

Den 17. Maj 2018