a. Valg af dirigent & referent

Rektor Lise Baadsgaard Jepsen foreslog Svend Bang som dirigent, hvilket forsamlingen tiltrådte. Svend Bang takkede for valget.

Som referent blev Rune Ammitzbøll Langholm valgt.

b. Aflæggelse af årsberetning

Bortfalder

c. Orientering om NSGs virksomhed

Rektor orienterede kort om det kommende års planer og oprettelse af klasser i gymnasieafdelingen.

d. Indkomne forslag, jf. § 5

Under den stiftende generalforsamling kom der forslag om ændringer om følgende paragraffer i vedtægterne: §4, §7 & §9. Der skal dog nævnes, at der var en længerevarende diskussion om disse paragraffer. Dirigenten valgte at holde en kort pause på 10 min. under generalforsamling, hvor parterne kunne taler om disse paragraffer. Da generalforsamlingen blev genoptaget, var der tre person som ikke mente at pausen havde været lang nok. Dette gjorde at de valgte at gå fra mødet.

Disse § blev vedtaget, §9 efter en afstemning med 11 stemmer for, 7 imod og 2, der ej stemte.

§4:

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og udgør ved foreningens stiftelse 300 kr. pr. medlem. Kontingent skal indbetales inden den årlige generalforsamling, ved manglende kontingentindbetaling anses medlemmet for udmeldt. Livsvarige medlemmer kan optages med et kontingent én gang for alle på mindst kr. 3.000,00.

§7

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer samt 1-2 suppleanter som alle vælges af og blandt foreningens ordinære medlemmer på generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges endvidere en revisor.

Medlemmerne af bestyrelsen og revisor samt suppleanterne vælges for 2 år ad gangen. Ved den stiftende generalforsamling vælges 3 af medlemmerne af bestyrelsen dog for en 3 årig periode.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær og fastsætter om nødvendigt en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Foreningen tegnes af formanden eller kasseren og et medlem af bestyrelsen i fællesskab.

§9:

Bestyrelsen disponerer over foreningens midler til de i § 2 angivne formål efter indstilling af relevante organer/instanser.

e. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Bortfalder

f. Fastsættelse af kontingent

300 kr. pr. medlem årligt og livsvarige medlemmer kan optages med et kontingent én gang for alle på mindst kr. 3.000,00.

g. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen

Paul Jørgensen (student 1966)
Andreas Rude (student 1980)
Gina Marchwinski (student 2009)
Johannes Buster Kaae Pilegaard (student 2013)
Daniel Moth-Lund Christensen (student 2014)
Hannah Stahr-Christensen (student?)

Suppleant

Pierre Soelberg (student?)

h. Valg af revisor og revisorsuppleant

Pia Clausen (ansat som regnskabsmedarbejder ved NSG)

Suppleant:

Ingeborg Piil Habekost Bui

i. Eventuelt

Andreas Rude udsender indkaldelse til første møde i bestyrelsen inden for to uger