Alkohol

Skolen ønsker at bidrage til at give skolens elever et bevidst og frit forhold til alkohol og at sikre, at der fra skolens side satses på udviklingen af et socialt miljø, hvor alkohol ikke spiller en central rolle. Vi ønsker også at medvirke til, at der i samfundet sker en bevidstgørelse om de psykologiske og fysiske konsekvenser af et umådeholdent forbrug af alkohol.

Vi har den helt overordnede regel, at der ikke må indtages alkohol på skolens område, med mindre rektor har givet særlig tilladelse hertil.

Grundskolen

REGLEMENT

Hovedskolens elever må ikke indtage alkohol i forbindelse med fester og andre arrangementer, som skolen er ansvarlig for.

SANKTIONER

Forældrene kontaktes i tilfælde af, at deres børn har overtrådt forbuddet. De og deres børn kan derudover blive indkaldt til samtale, hvor det så vil blive afgjort, hvilken sanktion overtrædelsen vil indebære. I gentagelsestilfælde eller ved særligt grove overtrædelser af forbuddet evt. kombineret med uacceptabel adfærd kan bortvisning komme på tale.

Gymnasiet & G10

REGLEMENT

 1. Eleverne må ikke indtage alkohol i skoletiden.
 2. Eleverne skal deltage aktivt i undervisningen, og må derfor ikke møde påvirkede af hverken alkohol eller andre former for rusmidler, jfr. nedenstående om euforiserende stoffer. Dette gælder også ved de faglige programpunkter på skolens ekskursioner mv.
 3. Introtur. Alkohol er ikke tilladt.
 4. Almindelige fester. Der udskænkes øl (ikke stærk øl) og cider. Eleverne må ikke medbringe egne drikkevarer. Der udskænkes ikke øl til stærkt berusede personer, og personer, der vurderes at være stærkt berusede, kan efter omstændighederne bortvises øjeblikkeligt fra arrangementet. En synligt påvirket elev/festdeltager får ikke adgang til fester/arrangementer på skolen (eller øvrige arrangementer, som skolen er ansvarlig for). Det er skolens vagtkorps og ansatte, der suverænt afgør, hvorvidt en elev/festdeltager kan bortvises fra festen/arrangementet eller afvises ved indgangen.
 5. Fredagsbar: øl (ikke stærk øl) og cider. Eleverne må ikke medbringe egne drikkevarer. Der udskænkes ikke øl til stærkt berusede personer, og personer, der vurderes at være stærkt berusede, kan efter omstændighederne bortvises øjeblikkeligt fra arrangementet. En synligt påvirket elev/festdeltager får ikke adgang til fester/arrangementer på skolen (eller øvrige arrangementer, som skolen er ansvarlig for) . Det er skolens vagtkorps og ansatte, der suverænt afgør, hvorvidt en elev/festdeltager kan bortvises fra festen/arrangementet eller afvises ved indgangen.
 6. Der serveres ikke alkohol ved filmaftener, musikaftener o.l.
 7. På dagsekskursioner er alkohol ikke tilladt.
 8. På flerdagseksursioner/studieture gælder følgende regler:
  • Som hovedregler drikkes der ikke på disse ture. Læreren kan dog i bestemte situationer give dispensation, hvis forholdene taler herfor. Der skal altid tages hensyn til alkoholkulturen i det land, man besøger og til kulturen i det hele taget.
  • Udveksling med skoler i USA: I USA er det ikke tilladt at drikke alkohol til skolefester. Som udvekslingselev skal man indordne sig under værtsfamiliens regler. Udskænkning af alkohol for unge under 21 er ikke tilladt i USA.

SANKTIONER

Ved overtrædelse af reglerne om alkohol kan rektor iværksætte en eller flere af de sanktioner, der fremgår af § 7 i bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (se nedenfor *).

Ved mindre overtrædelser af reglerne om studieture (punkt 8), vil eleven blive indstillet til samtale med rektor efter hjemkomsten. Ved grovere overtrædelser vil eleven blive hjemsendt for egen regning.

ORIENTERING OM ALKOHOL OG RUSMIDLER

Som led i alkohol- og rusmiddelpolitiken indgår information om alkoholens og rusmidlernes virkning. Dette sker dels i undervisningen (biologi og andre fag), dels via temadage og oplæg fra ressourcepersoner/eksperter på dette område.

Euforiserende stoffer

Indtagelse af euforiserende stoffer som f.eks. hash, amfetamin og kokain er ulovligt.

REGLEMENT

På skolens område og ved alle arrangementer i skolens regi som f.eks. fester, ekskursioner, hytteture og studieture er det forbudt at være påvirket af eller at indtage, besidde, sælge og videregive enhver form for euforiserende stoffer.

Elever og eventuelle gæster, der vurderes at være påvirkede af euforiserende stoffer, kan uden yderligere grund nægtes adgang til fester, caféaftener mv.

SANKTIONER

Ved overtrædelse af forbuddet mod euforiserende stoffer vil rektor iværksætte en eller flere af de sanktioner, der fremgår af § 7 i bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.

Elever, der overtræder forbuddet, vil som udgangspunkt blive midlertidigt udelukket fra undervisningen med efterfølgende samtale om genoptagelse af skolegangen.

I gentagelsestilfælde eller ved særligt grove overtrædelser af forbuddet (som f.eks. salg af euforiserende stoffer) kan bortvisning komme på tale.

Sanktioner  (STX-bekendtgørelsen §7, 2009)

§ 7. Finder skolens leder, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har tilsidesat skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes:

 1. Advarsel.
 2. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 3. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
 4. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, for elever i de sammenhængende uddannelser til studentereksamen (stx), til højere handelseksamen (hhx) og til højere teknisk eksamen (htx).
 5. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 6. Bortvisning (udskrivning).

Stk. 2. Afgørelser i henhold til stk. 1, nr. 4-6, skal så vidt muligt træffes senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Ved afgørelser i henhold til stk. 1, nr. 4, gives der ikke afsluttende standpunktskarakterer (årskar akterer), og allerede givne afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i de pågældende fag bortfalder.

Stk. 3. Den iværksatte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.

 

Dorthe Enger
30.8.09