Indmeldelse

Nye elever skal – når de har fået besked om optagelse – indbetale et indmeldelses-administrationsgebyr på 1300 kr. Gebyret refunderes ikke .

Depositum for bøger

Der opkræves ved skolestart et gebyr på kr. 500,- for bøger. Dette gebyr refunderes ved udmeldelse.

Optagelse

Optagelse i Hovedskolens 6.–10. klasse: Ansøgning om optagelse sker på særlige blanketter. Du kan udskrive denne elektroniske formular, udfylde den og sende eller aflever den på skolens kontor. Hvis det giver problemer kan du ringe til skolens kontor på 39 16 23 40.  Ansøgere indkaldes til en samtale med rektor eller afdelingsinspektøren.

Optagelse i gymnasiets 10. klasse og  1. gymnasieklasse

Eleverne udfylder i samråd med skolevejlederen en ansøgning, som via optagelse.dk sendes til skolen i marts måned.

Ansøgere, der i tilknytning til deres uddannelsesplaner er erklæret “ikke uddannelsesparat”, indkaldes til en prøve på det gymnasium, der er anført som ønske nr. 1.

Skolepenge

De årlige skolepenge indbetales over 12 måneder. Det betyder, at der også skal betales skolepenge for elever i juli måned, når de har afsluttet deres skolegang i juni måned. De månedlige skolepenge udgør 1650 kr.

Fra 1.8.2014 udgør skolepengene for 1. til 3.g kr. 1200,-.  Skolepengene betales forud, således at første rate (august) forfalder  til betaling senest d. 1. august og så fremdeles for de følgende rater.

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor. Skolepenge skal betales til og med udgangen af den måned, hvori udmeldelsen finder sted.

Der kan søges om nedsættelse af skolepenge og om søskenderabat. Ansøgningsskemaer hertil kan afhentes på/rekvireres fra skolens kontor i løbet af maj måned og skal afleveres senest i midten af juni måned, hvis nedsættelsen skal have virkning fra skoleårets start. Der skal søges forud for hvert skoleår.