På Niels Steensens Gymnasium lægger vi vægt på at understøtte alle elever, der er erklæret uddannelsesparate, og som selv ønsker at gøre en indsats, så de kan gennemføre en studentereksamen på skolen.

Vi har fokus på elevtrivsel og tidlig opmærksomhed i forbindelse med faglige problemer samt forsømmelser.

Introforløb

Introudvalget planlægger hvert år et introforløb for skolens nye 1g klasser – så de hurtigt får et godt fællesskab også på tværs af klasser og årgange. Dette introforløb består af introdage og introtur, tutorordning m.m.

Teamlærere og mentorer

Der er teams omkring den enkelte klasse, som følger eleverne tæt og bl.a. er ansvarlige for følgende opgaver:

  1. Screening for faglig svaghed hos 1.g eleverne og efterfølgende henvisning til lektieværksted, ekstra matematik og/eller mentorordning.
  2. En opsøgende rolle i forhold til elever, der udviser bekymrende adfærd, og sikring af samarbejde mellem team, klassens øvrige lærere samt ledelsen om tidlig indgriben.
  3. Bevidst arbejde med klasserumskulturen og med at få eleverne til at tage ansvar for læreprocessen.
  4. Udarbejdelse af en social og faglig kontrakt med eleverne samt klasseregler, hvis klassen vurderes at have behov for det.
  5. Opfordring til sociale arrangementer i klassen og eventuelt til selv at være med til at afholde et eller flere.

Særligt for teamlærere i 1g gælder:

Det første halve år afholdes der teammøder hver 14. dag.

Der etableres desuden ved skoleårets start en mentorordning.

Hver lærer er mentor og får ansvaret for en tredjedel af eleverne og har tæt kontakt til den enkelte elev gennem løbende samtaler.

Samtalerne har fokus på elevernes studiemæssige og faglige udvikling, elevens trivsel i klassen samt eventuelt fravær (og opgavemangler).

Hvis det ved disse samtaler viser sig, at en elev har problemer af den ene eller anden art, aftales der en plan for at afhjælpe disse problemer evt. med inddragelse andre lærere i klassen og/eller ledelsen.

Læse- og skrivevejledning

Dansklærere gennemfører en læse- og stavescreening i alle 1.g-klasser.

I forlængelse af screeningen afvikler en dansklærer et frivilligt læsekursus for de svageste læsere.

Matematikvanskeligheder

Der gennemføres et særligt forløb for 1g elever med alvorlige vanskeligheder i matematik.

Der er lektieværksteder i matematik flere gange om ugen for alle tre årgange i gymnasiet.

Fravær

Elevernes fravær følges tæt, og der lægges vægt på tidlig kontakt og indgriben. Skolens studie- og ordensregler på området følges.

Manglende afleveringer af skriftlige opgaver: Hvis elever mangler at aflevere mange skriftlige opgaver henvises de til en obligatorisk skrivecafé.

Elever med særlige udfordringer

Elever med særlige udfordringer følges tæt og har jævnlige samtaler med rektor, uddannelseslederen eller en af ledelsen udpeget person. Desuden tilbydes forskellige former for støtteforanstaltninger.