Niels Steensens Gymnasiums evalueringsplan tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag og er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser.

Evalueringsplanen består af en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse af undervisningen for de enkelte klasser og hold samt i de enkelte fag.

Evalueringsplanen skal desuden sikre, at der sker en løbende evaluering af elevens faglige, almene og personlige kompetencer. Evalueringen sker ud fra de mål, der er opstillet for uddannelsen som helhed, og ud fra de mål og de bedømmelseskriterier, der er opstillet for undervisningen (jf. de pågældende læreplaner).

Den løbende evaluering skal sikre, at den enkelte elev får et klart billede af egne styrker, svagheder og fremskridt og skal skabe grundlag for, at lærerne kan justere undervisningen. Evalueringen skal desuden danne grundlag for vejledning af den enkelte elev med hensyn til både faglige, almene og personlige kompetencer.

Evaluering af undervisningen

Lærerne gennemfører to gange om året en evaluering af deres undervisning på de forskelige hold.

Resultatet af evalueringen drøftes med klassen, holdet og den enkelte elev og anvendes til at justere undervisningens tilrettelæggelse, progression og niveau i forhold til elevernes faglige formåen.

Evaluering af eleverne

Der benyttes forskellige former for evalueringsmetoder – fx test, som afdækker om eleverne har nået et givet og defineret fagligt niveau på et bestemt tidspunkt, og løbende evaluering, som foregår som en integreret del af undervisningen.

Der foregår løbende evaluering af faglige, sociale og almene kompetencer i forbindelse med undervisningen samt efter større skriftlige opgaver og tværfaglige forløb.

Ved evalueringen fokuseres både på det opnåede udbytte af undervisningen og på den læringsproces, som eleven har været igennem for at tilegne sig en given kompetence.

Den løbende evaluering består bl.a. af lærerens observationer af elevernes arbejde og udvikling, således som de kommer til udtryk i timerne, og ved samtaler med den enkelte elev om arbejdet med forskellige stofområder. Evaluering er en dynamisk proces, som har et fremadrettet perspektiv, og som sikrer, at evalueringen bliver et aktivt redskab for eleven og læreren.

I 1.g tildeles eleverne en mentor (en af de tre teamlærere), og der gennemføres elevsamtaler, hvor der er fokus på elevens trivsel samt faglige og generelle studiekompetencer i forhold til overgangen fra elev til studerende.

Resultaterne af den faglige evaluering og kompetenceevalueringen drøftes ved de to lærerforsamlingsmøder, der afholdes i forbindelse med terminskaraktergivningen. På disse lærerforsamlingsmøder drøfter klassens lærerteam, klassens øvrige lærere og ledelsen, hvilke forholdsregler, der skal tages, med henblik på opfølgning på klasse- og elevniveau.

NV, AT, Ap samt større skriftlige opgaver

Ved afslutningen af NV, AP og AT forløb og i forbindelse med de større skriftlige opgaver gennemføres evalueringer, hvor eleverne evaluerer processen og udbyttet. Derudover evaluerer lærere og ledelsen forløbene. På denne baggrund revideres og forbedres skolens procedurer i forbindelse med disse forløb.

Evaluering af grundforløbet

Der gennemføres en evaluering af arbejdet med studieplanen. Resultatet af ovenstående evaluering drøftes i PR med henblik på at kvalitetsudvikle tilrettelæggelsen af og undervisningen i grundforløbet.

Evalueringen omfatter bl.a. introduktion til skolen, skolens mentorordning, brugen af arbejds- og evalueringsformer samt tilrettelæggelsen af NV og AP.

Evaluering af studieretningsforløbet

I slutningen af 2.g. og 3.g foretages evaluering af arbejdet med studieplanen. Resultatet af ovenstående evaluering drøftes i PR og indgår i skolens kvalitetsudvikling.

Evalueringen omfatter bl.a. undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse, det tværfaglige arbejde, elevernes kompetenceudvikling samt brugen af arbejdsformer og evalueringsformer.

Evaluering af elevtrivsel og undervisningsmiljø

Hvert tredje år gennemføres en undervisningsmiljøvurdering, hvor alle elever udfylder et omfattende spørgeskema i forhold til deres faglige og sociale trivsel samt i forhold til undervisningsmiljøet, både det fysiske og det psykiske. På baggrund af evalueringens resultater opstilles fokusområder, og der udarbejdes en handlingsplan i forhold til disse punkter.