Opdateret: Juni 2016

Studie- og ordensregler for Niels Steensens Gymnasium

Ordensregler

Skolens studie- og ordensregler skal bidrage til, at Niels Steensens Gymnasium fremstår som et uddannelsessted og en arbejdsplads med et godt studie- og arbejdsmiljø, hvor skolens målsætning opfyldes.

På Niels Steensens Gymnasium skal forholdet mellem elever, lærere, teknisk-administrativt personale og ledelsen være præget af ligeværdighed, gensidig respekt, ansvarlighed og tolerance udtrykt i ord og handling.

Det betyder, at enhver ansat eller elev forventes at bidrage til vores fælles mål ved:

 • at udvise en adfærd, der er præget af respekt for de mennesker, der færdes på skolen, hvilket indebærer, at ingen på skolen må udsættes – eller udsætte andre – for nedværdigende eller krænkende behandling hverken fysisk eller på de sociale medier”
 • at udvise en adfærd så andres engagement, lyst og muligheder for at deltage i undervisningen ikke begrænses, og hvor skolen opleves som et sted, hvor den enkeltes udviklingsmuligheder tilgodeses.
 • at tage ansvar for sin egen opførsel og vise hensyn til sine medmennesker, ikke bare i undervisningssituationen og i den sociale sammenhæng på skolen, men også uden for skolens område – især i forhold til skolens naboer
 • ikke at ryge på skolens område
 • ikke at fotografere/videofilme på skolen uden forudgående aftale med lærere/ledelse
 • at udvise en adfærd, der er præget af respekt over for de fysiske rammer, skolen tilbyder, sådan at skolens bygninger og inventar behandles med omhu

Desuden skal elever følge anvisninger fra skolens lærere og øvrige personale.

I undervisningen

Der er mødepligt, og alle elever har pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Dette indebærer at eleverne:

 • møder rettidigt, er forberedte og deltager engageret i undervisningen
 • medbringer en computer, de bøger og andre undervisningsmaterialer, der arbejdes med
 • kun må benytte computere og andre elektroniske enheder til undervisningsrelaterede aktiviteter
 • rettidigt afleverer skriftlige opgaver, der kvantitativt og kvalitativt følger de krav, der er fastsat af lærerne
 • deltager i terminsprøver, årsprøver og lignende
 • deltager i ekskursioner, retræter, studierejser og lejrskoler
 • deltager i skolens morgensamlinger
 • dagligt læser beskeder i Lectio
 • Mobiltelefoner skal være slukkede og i tasken. I særlige tilfælde kan de bruges i undervisningen, men alene, hvis lærerne giver anvisninger på dette.

Efter hver lektion skal undervisningslokalet efterlades i ordentlig stand. Stole og borde sættes på plads, tavler rengøres, lyset slukkes, vinduer lukkes.

Studiecentrets ordensregler skal respekteres.

Elever låner som hovedregel bøger og evt. andre undervisningsmaterialer af skolen. Bøgerne skal indbindes, og I tilfælde af skader eller manglede aflevering, vil det blive modregnet i tilbagebetalingen af bogdepositum.

Ved deltagelse i ekskursioner, retræter, studierejser og lejrskoler skal de af lærerne fastsatte regler overholdes.

Uden for undervisningen:

Mad og drikke må ikke indtages i undervisningslokalerne. Al spisning foregår i kantinen, gymnasiets lounger eller i skolegården. (I særlige tilfælde kan lærere dispensere for ovenstående forhold.)

 • At råbe, spille bold eller løbe på gangene er ikke tilladt.
 • At sidde i vindueskarme er ikke tilladt.
 • Al leg foregår i skolegården.

Indtagelse af alkohol må ikke finde sted i skoletiden, og det er forbudt at møde alkoholpåvirket. Særlige regler gælder for gymnasiets fester og fredagscafeer.

Der må ikke indtages euforiserende stoffer på skolen. Ligeledes er det forbudt at møde op på skolen påvirket af disse.

Eleverne er erstatningspligtige for skader, som de forsætsligt eller uagtsomt tilføjer skolens inventar eller ejendom.

Skolens påtager sig intet ansvar i forbindelse med ødelæggelse eller tyveri af elevernes værdigenstande. Det henstilles derfor til, at den enkelte ikke efterlader værdigenstande uden opsyn.

Det er uhyre vigtigt for skolen, at vores elever er gode ambassadører for skolen og viser hensyn til skolens naboer. Eleverne må derfor i skoletiden ikke ryge eller spise deres medbragte mad i skolens nærområde – dvs. på følgende veje: Sankt Kjelds Gade, Australiensvej, Vejrøgade, Jagtvej, Ved Klosteret samt i de gårde, der hører til disse veje (bl.a. Solgården). Der må desuden ikke smides affald disse steder.

Rygning er ikke tilladt i skoletiden (8-16) for elever fra 6. til 10. klasse.

For elever i G10 og gymnasiet er rygning alene tilladt på et særlig anvist område på Australiensvej (ud for den bagerste del af skolens gymnastiksal).

Konsekvenser

Overtrædelse af skolens ordensregler kan medføre:

 • en skriftlig advarsel
 • bortvisning indtil 10 dage i et skoleår
 • udmeldelse i særligt graverende tilfælde

Mobning herunder mobning over Internettet, vold, groft sprogbrug, tyveri, og hærværk kan medføre udmeldelse uden forudgående advarsel.

Hvad angår sanktionerne ved manglende overholdelse af studiereglerne/reglerne for aktiv deltagelse i undervisningen henvises til særskilte regler for grundskolen, G10 og gymnasiet.

Studie- og ordensregler for Gymnasiet

Ud over skolens generelle studie- og ordensregler gælder følgende.

Dokumentation af fravær

Eleverne skal angive fraværsårsag i Lectio og telefonisk give skolen besked i tilfælde af længerevarende sygdom.

Ved fravær på to ugers samlet varighed kan rektor kræve en lægeerklæring. Dette gælder også ved mere end fire ugers samlet fravær i idræt. Udgifterne til lægeerklæringen afholdes af hjemmet. I idræt kan idrætslæreren efter konkret vurdering fritage eleven for undervisning i idræt i en periode på op til fire uger. Fritagelse derudover kræver rektors godkendelse.

Fritagelse fra undervisning ud over idræt i et eller flere fag af forskellige årsager sker først efter godkendelse af skolens rektor. Er eleven under 18 år, skal ansøgningen godkendes af elevens forældre/værge. I særlige tilfælde kan der efter aftale med læreren/ledelsen gives dispensation – typisk udsættelse for visse skriftlige opgaver.

Sanktioner ved manglende studieaktivitet

Den enkelte elevs deltagelse i undervisningen følges af klassens lærere, team-lærere og ledelsen. Der lægges vægt på en hurtig indgriben, hvis elevens studieaktivitet udvikler sig i negativ retning. Det beror på en konkret vurdering, hvornår skolen reagerer på en elevs manglende studieaktivitet.

Skolen følger nedenstående procedure ved utilfredsstillende studieaktivitet:

 1. Tildeling af en mundtlig advarsel (gælder for et skoleår)
 2. Tildeling af en skriftlig advarsel (gælder for et skoleår)
 3. Årskaraktererne bortfalder, og eleven henvises til at aflægge prøve i alle fag, der afsluttes i det pågældende skoleår. Desuden fratagelse af SU på grund af manglende studieaktivitet
 4. Bortvisning fra skolen.

Hvis eleven er under 18 år vil advarsler samt videre sanktioner skriftligt blive meddelt forældrene.

Oprykning

En elevs tilstrækkelige udbytte af undervisningen er forudsætning for oprykning til næste klassetrin. Elevens standpunkt vurderes derfor ved årets afslutning. En elev har krav på oprykning, når eleven har opnået mindst 2,0 i vægtet gennemsnit af standpunktskarakterer og prøvekarakterer, har deltaget i alle prøver og har afleveret alle større skriftlige opgaver, herunder dansk/historieopgaven, studieretningsopgaven i 2.g samt AT-synopsis opgaven i 2.g. Rektor træffer den endelige beslutning om oprykning. Hvis en elev er nægtet oprykning til næste klasse, udskrives eleven af skolen.

Studie- og ordensregler for G10

Ud over skolens generelle studie- og ordensregler gælder følgende.

Dokumentation af fravær

Eleverne skal angive fraværsårsag i Lectio, og forældrene skal give skolen besked i tilfælde af længerevarende sygdom.

Ved fravær på to ugers samlet varighed kan rektor kræve en lægeerklæring. Udgifterne til lægeerklæringen afholdes af hjemmet. Fritagelse fra skolens undervisning i andre tilfælde kræver rektors godkendelse.

Sanktioner ved manglende studieaktivitet

Den enkelte elevs deltagelse i undervisningen følges af klassens lærere, teamlærerne og ledelsen. Der lægges vægt på en hurtig indgriben, hvis elevens studieaktivitet udvikler sig i negativ retning. Det beror på en konkret vurdering, hvornår skolen reagerer på en elevs manglende studieaktivitet

Skolen følger nedenstående procedure ved utilfredsstillende studieaktivitet:

 1. Tildeling af en mundtlig advarsel
 2. Tildeling af en skriftlig advarsel
 3. Bortvisning fra skolen.

Advarsler samt bortvisning vil skriftligt blive meddelt forældrene/værgerne.

Studie- og ordensregler for Grundskolen (6. til 9. klasse)

Ud over skolens generelle studie- og ordensregler gælder følgende.

Dokumentation af fravær

Forældre/værger skal telefonisk give besked til skolens kontor i tilfælde af sygdom.

Fritagelse i op til en skoledag kan bevilges af teamlærerne efter anmodning via mail. Fritagelse i flere dage kan kun bevilges af skolens ledelse via mail (lærernes og ledelsens e-mail adresser ses i Lectio). 

Ved fritagelse er det hjemmets ansvar at sikre, at eleven får fulgt op på klassens arbejde.

Sanktioner ved højt fravær

Den enkelte elevs deltagelse i undervisningen følges af klassens lærere, klasselæreren og ledelsen.

Der lægges vægt på en hurtig indgriben, hvis elevens fravær udvikler sig i negativ retning. Det beror på en konkret vurdering, hvornår skolen reagerer på en elevs høje fravær.

Skolen følger nedenstående procedure ved for stort fravær fra skolen.   

 1. Klasselæreren indkalder til samtale med eleven og forældrene
 2. Ledelsen indkalder til samtale med eleven og forældrene
 3. Ved et stadigt omfattende, ulovligt fravær kan ledelsen vælge permanent bortvisning.