Antimobbestrategi for Niels Steensen Grundskole og Gymnasium

Antimobbestrategi, NSG

Grundskolen

Målet for mobbepolitikken er at Niels Steensens Gymnasiums Grundskole er en mobbefri skole, hvor eleverne behandler hinanden med respekt, ud fra jesuitternes spiritualitet og motto: Men and Women for others

Hvad er mobning – inkl. digitalmobning

Mobning er et forsøg på at skade en anden person og udelukke denne person fra fællesskabet. For eksempel en bestemt elev i klassen.

Mobning kan ske ved, at en bestemt person udpeges som mærkelig og dermed ikke som en del af gruppen. På den måde skader man denne person, man forfølger ham/hende og stopper ikke med at drille, slå, råbe, skrive dårlige ting eller grine, selv om den anden siger stop.

Når man mobber, bruger man sin magt i gruppen på en meget negativ måde: Man gør sig til herre og dommer over en anden person, som man forsøger at skade.

Det er mobning, når andre ikke respekterer en bestemt person og dennes grænser for, hvad der er acceptabelt. Det er mobning, når man ser ned på en anden person og bevidst nedgør den anden, for eksempel ved:

 1. at latterliggøre, blandt andet at bruge nedladende øgenavne
 2. at udstille en anden negativt, for eksempel at tale eller skrive grimme og lede ting om den anden
 3. at sprede skadelige rygter
 4. flere gange at udelukke den anden fra at være med til aktiviteter
 5. bevidst at ignorere den anden person, for eksempel ved ikke at tale til ham/hende eller vende sig bort
 6. at true den anden og få ham/hende til at føle sig utilpas og bange
 7. at tage eller ødelægge den andens ting
 8. at slå eller få den anden til at gøre ting, som han/hun ikke vil

Handlingsplan – procedure i forbindelse med mistanke om mobning

Hvad gør vi på NSG, hvis mobning forekommer?

Rækkefølgen i handleplanen er afhængig af den enkelte situation.

 1. Den person, der får kendskab til mobning af et barn henvender sig til klasselæreren eller ledelsen (og ledelsen informerer klasselæreren)
 2. Forældrene og klasselæreren samtaler først om problemets omfang og eventuelle tiltag.
 3. Klasselæreren informerer ledelsen og klassens team.
 4. Klasselæreren taler med den mobbede, evt. efter følgende beskrivelse:
 5. At være øre: Spørger konkret ind til oplevelserne, så barnet får læsset af.
 6. At løfte skyld: Udviser forståelse og løfter skylden væk fra barnets skuldre ved at pointere, at mobningen skyldes dårlige måder at være sammen på i klassen.
 7. Klasselæreren fortæller, hvad han/hun har tænkt sig at gøre. Vurderer evt. om der er brug for en ”tænkepause”, sparring, rådgivning andre steder fra.
 8. Hvad kan barnet gøre? Hjælper barnet frem til en eller to håndterbare beslutninger – f.eks. ved at fortælle forældre om situationen.
 9. Ledelsen taler med mobberne, hvor skolens holdning til mobning bliver tydeliggjort – skolens studie- og ordensregel inddrages. NB! Det er handlingerne, der er problematiske og ikke personerne. Mobberne orienteres om, hvad de konkret skal ophøre med at gøre. Personen som mobber vil normalt få en skriftlig advarsel. Samtalen følges op mindst en gang om ugen, indtil problemerne er løst, hvor NSGs værditræ bruges i samtalen.
 10. De berørte forældre kontaktes af ledelsen eller klasselæreren med henblik på sammen at finde løsninger.
 11. Det afdækkes om forældrene er i dialog med andre forældre. Er der et ”Hjem-hjem-samarbejde”?

I klassen & i teamet

 1. Klasselæreren eller andre lærere taler med ”tilskuerne”, der opfordres til at handle aktivt til fordel for den mobbede – her inddrages NSGs værditræ.
 2. Hvis det vurderes, at det er nødvendigt, afholdes der klassemøder, hvor problemet afdækkes, og der formuleres aftaler om, hvordan mobningen bliver stoppet.
 3. Ledelsen orienteres undervejs.
 4. Løbende opfølgning af problematikken og tiltagene ved at tale med den mobbede og dennes forældre.

Retræterne på alle årgange tager udgangspunkt i jesuitternes spiritualitet, hvor eleverne arbejder med fællesskabende øvelser

Ledelsen, Niels Steensens Gymnasium 2020

———————-

Antimobbestrategi, NSG

Gymnasiet

Formålet med skolens antimobbestrategi er at Niels Steensens Gymnasium er en mobbefri skole, hvor eleverne behandler hinanden med ligeværdighed, gensidig ansvarlighed og tolerance udtrykt i ord og handling jf. skolens studie- og ordensregler.

Hvad er mobning

Mobning er systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person i en sammenhæng, hvor personen er nødt til at være, fx på en skole eller i en klasse. En person er mobbet, når personen gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer.

Ved mobning er der altså tale om, at en person generes flere gange, og mobningen kan enten være direkte i form af fysiske handlinger (fx fysisk kontakt, mimik eller verbal nedværdigelse) eller indirekte (fx sladder eller isolation).

Mobning kan foregå, når to personer fysisk er sammen, eller når de er adskilt – fx ved mobning over sociale medier. Digital mobning kan være sværere at opdage, da den er mere anonym, og rollerne kan være mere uklare. Eksempler på digital mobning er:

 • At lægge eller dele krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier.
 • At udelukke bestemte personer fra sociale fora på f.eks. FB – pige- og drengegruppe etc.

Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer.

Forebyggelse af mobning

De væsentligste tiltag i forhold til at undgå mobning er:

 • At alle elever i introperioden orienteres om skolens studie- og ordensregler og skolens antimobbestrategi.
 • At alle elever i deres gang på skolen oplever, at alle aktiviteter på skolen afvikles i en atmosfære med ligeværdighed, gensidig ansvarlighed og tolerance udtrykt i ord og handling
 • Indsatsen er primært centreret om klasseteamets arbejde med læringsmiljøet i de enkelte klasser, hvor der er
  • Opmærksomhed om klassens og enkeltelevers trivsel.
  • Opmærksomhed på sproget i klassen.
  • Efter behov aftales fælles spilleregler for holdet.
  • Ved skolestart drøftes, hvad god klasserumskultur er, og hvordan man sikrer trivsel og undgår konflikter og mobning.
  • Sættes tid af til klassesamtaler med hele klassen og til individuelle elevsamtaler om trivsel.
  • Arbejdes med digital dannelse og bevidsthed om digitale spor.
 • Arbejdet understøttes af de årlige elevtrivselsmålinger med data på klasseniveau.
 • At elever oplever, at skolen griber ind, såfremt nogle elever ikke bliver behandlet respektfuldt.

Handlingsplan – procedure i forbindelse med mistanke om mobning

At mobbe er at overtræde skolens studie- og ordensregler, og derfor vil deltagelse i mobning af en hver art kunne medføre bortvisning fra skolen.

Når en medarbejder er vidne til eller får en henvendelse om en mulig mobning, skal medarbejderen straks kontakte rektor, som herefter har ansvaret for, at der udarbejdes en handlingsplan hurtigst muligt og max indenfor 10 arbejdsdage.

Midlertidige foranstaltninger igangsættes. Det kan f.eks. være:

 • Indkaldelse af de involverede parter til en opklarende samtale for at sikre, at sagen belyses grundigt.
 • Midlertidig bortvisning af mobberen.
 • Afklaring af, hvad den mobbede ønsker, der skal ske. Hvis personen vil hjem, sikres det, at der er nogen derhjemme, der kan tage imod personen.
 • Kontakt til den mobbedes forældre/støttepersoner.
 • Orientering af klassens lærere om situationen.

Ledelsen vil i løbet af max 10 dage i afklare situationen og udrede hændelsesforløbet ved at tale med de involverede parter og med klassens lærere.

Hvis det vurderes, at der er tale om mobning, vil ledelsen udarbejde en konkret handlingsplan. Elementer i en sådan handlingsplan kan f.eks. være:

 • Møde med klassens lærere/teamlærerne.
 • Møde med mobbeofferet og støttepersoner, f.eks. forældre, mentor, psykolog eller lignende
 • Orientering af klassen om situationen.
 • Snak i klassen om, hvordan lignende episoder kan forhindres, f.eks. hvorfor ingen reagerede tidligere og om relationerne i klassen.
 • Samtale mellem leder, mobber og mobbeoffer, evt. konfliktmægling.
 • Samtaler med en psykolog eller en mentor

Handlingsplanen skal indeholde en skitseret tidsplan, herunder hvornår der evalueres på offerets situation samt på forandringer af klassekulturen.

Ledelsen, Niels Steensens Gymnasium 2020