Antimobbestrategi for Niels Steensen Grundskole og Gymnasium

Formålet med skolens antimobbestrategi er, at NSG skal være en mobbefri skole, hvor eleverne behandler hinanden med ligeværdighed, gensidig ansvarlighed og tolerance udtrykt i ord og handling jf. skolens studie- og ordensregler.

Hvad er mobning

Mobning er systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person i en sammenhæng, hvor personen er nødt til at være, fx på en skole eller i en klasse. En person er mobbet, når personen gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer.

Ved mobning er der altså tale om, at en person generes flere gange, og mobningen kan enten være direkte i form af fysiske handlinger (fx fysisk kontakt, mimik eller verbal nedværdigelse) eller indirekte (fx sladder eller isolation).

Mobning kan foregå, når to personer fysisk er sammen, eller når de er adskilt – fx ved mobning over sociale medier. Digital mobning kan være sværere at opdage, da den er mere anonym, og rollerne kan være mere uklare. Eksempler på digital mobning er:

 • At lægge eller dele krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier.
 • At udelukke bestemte personer fra sociale fora på f.eks. FB – pige- og drengegruppe etc.

Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer.

Forebyggelse af mobning

De væsentligste tiltag i forhold til at undgå mobning er:

 • At alle elever i introperioden orienteres om skolens studie- og ordensregler og skolens antimobbestrategi.
 • At alle elever i deres gang på skolen oplever, at alle aktiviteter på skolen afvikles i en atmosfære med ligeværdighed, gensidig ansvarlighed og tolerance udtrykt i ord og handling
 • Indsatsen er primært centreret om klasseteamets arbejde med læringsmiljøet i de enkelte klasser, hvor der er
  • Opmærksomhed om klassens og enkeltelevers trivsel.
  • Opmærksomhed på sproget i klassen.
  • Efter behov aftales fælles spilleregler for holdet.
  • Ved skolestart drøftes, hvad god klasserumskultur er, og hvordan man sikrer trivsel og undgår konflikter og mobning.
  • Sættes tid af til klassesamtaler med hele klassen og til individuelle elevsamtaler om trivsel.
  • Arbejdes med digital dannelse og bevidsthed om digitale spor.
 • Arbejdet understøttes af de årlige elevtrivselsmålinger med data på klasseniveau.
 • At elever oplever, at skolen griber ind, såfremt nogle elever ikke bliver behandlet respektfuldt.

Handlingsplan – procedure i forbindelse med mistanke om mobning

At mobbe er at overtræde skolens studie- og ordensregler, og derfor vil deltagelse i mobning af en hver art kunne medføre bortvisning fra skolen.

Når en medarbejder er vidne til eller får en henvendelse om en mulig mobning, skal medarbejderen straks kontakte rektor, som herefter har ansvaret for, at der udarbejdes en handlingsplan hurtigst muligt og max indenfor 10 arbejdsdage.

Midlertidige foranstaltninger igangsættes. Det kan f.eks. være:

 • Indkaldelse af de involverede parter til en opklarende samtale for at sikre, at sagen belyses grundigt.
 • Midlertidig bortvisning af mobberen.
 • Afklaring af, hvad den mobbede ønsker, der skal ske. Hvis personen vil hjem, sikres det, at der er nogen derhjemme, der kan tage imod personen.
 • Kontakt til den mobbedes forældre/støttepersoner.
 • Orientering af klassens lærere om situationen.

Ledelsen vil i løbet af max 10 dage i afklare situationen og udrede hændelsesforløbet ved at tale med de involverede parter og med klassens lærere.

Hvis det vurderes, at der er tale om mobning, vil ledelsen udarbejde en konkret handlingsplan. Elementer i en sådan handlingsplan kan f.eks. være:

 • Møde med klassens lærere/teamlærerne.
 • Møde med mobbeofferet og støttepersoner, f.eks. forældre, mentor, psykolog eller lignende
 • Orientering af klassen om situationen.
 • Snak i klassen om, hvordan lignende episoder kan forhindres, f.eks. hvorfor ingen reagerede tidligere og om relationerne i klassen.
 • Samtale mellem leder, mobber og mobbeoffer, evt. konfliktmægling.
 • Samtaler med en psykolog eller en mentor

Handlingsplanen skal indeholde en skitseret tidsplan, herunder hvornår der evalueres på offerets situation samt på forandringer af klassekulturen.

Ledelsen, Niels Steensens Gymnasium 2020