Sådan arbejder vi på NSG

Evaluering på NSG

På NSG arbejder vi løbende med at give eleverne de bedste betingelser for læring. Dette gør vi bl.a. gennem løbende evalueringer skoleåret igennem samt ved hele tiden at justere og optimere på årsplanen i forhold til de aktiviteter, der bliver afholdt i gymnasiet. Vi lægger desuden vægt på en rummelig ungdomskultur, hvor unge mennesker med forskellige interesser, baggrunde, livsstile og tro mødes.

I grundforløbet i gymnasiet får eleverne deres første evalueringssamtale med en vejleder, hvor fokus er på at skabe en bevidsthed om egne styrker og svagheder. Dette skal være med til at fremme elevernes udvikling de tre år, de går i gymnasiet. Elevernes faglige standpunkt evalueres løbende flere gange årligt med samtaler med deres lærere om det faglige standpunkt.

Derudover evalueres undervisningen mindst to gange årligt, for at lærerne kan få organiseret feedback fra eleverne ud over den daglige snak om undervisningen i klasselokalerne og på gangene. Hold og lærer evaluerer organiseringen og udbyttet af undervisningen med henblik på at forbedre praksis. Evalueringer er en proces mellem lærer og klasse, og evalueringerne er tilgængelige for ledelsen og bliver efter behov diskuteret på møder med klassens lærere og/eller ledelse.

Download evalueringsplan

Ledelsens organisation

Skolens ledelse har ansvaret for at udforme og styre kvalitetssystemet. Ledelsens organisation og ansvarsfordeling er derfor vigtig for at forstå kvalitetssystemet. Ledelsen er organiseret som et ledelsesteam med to ledere i grundskolen (skoleleder og viceskoleleder), to ledere i gymnasiet (vicerektor og uddannelsesleder) samt rektor. Ledelsen varetager den daglige administration og forestår den strategiske planlægning og målsætning. Ledelsesteamets ansvar og funktion er tæt knyttet til skolens teknisk-administrative personale (regnskabsfører, sekretærer, pedeller mv.) og til samarbejdet med elever, lærere og bestyrelse. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens drift og udvikling.

Nøgletal og gennemsnit

Medarbejdertrivsel

Flere gange hvert år afholdes samtaler mellem hver enkelt medarbejder og dennes leder bl.a. om den samlede opgaveoversigt, tilrettelæggelse og omfang af arbejdstid. Tidsregistrering er ikke et krav på NSG, men en mulighed læreren kan vælge at benytte sig af og tage med til samtalen.

En gang om året afholdes medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med alle medarbejdere. Medarbejderne gennemfører hvert 2. år en medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) samt hver 3. år en arbejdspladsvurdering (APV). Ledelsen udarbejder i samarbejde med medarbejderne en handlingsplan for det videre arbejde med APV’en og MTU’en.

Der afholdes hvert år pædagogiske dage, ligesom der i udvalg løbende arbejdes med intern kompetenceudvikling relateret til skolens pædagogiske udviklingsområder.

Vedtægter for Niels Steensens Gymnasium