Forældreråd

Vedtægter for Niels Steensens Gymnasiums Forældreråd

§ 1.0. Formål

 • 1.1. Niels Steensens Gymnasiums Forældreråd har til formål:
 • at medvirke til det bedst mulige samarbejde mellem skole, elever og forældre.

§ 2.0. Forældreråd

 • 2.1. Forældrerådet består af én forældrerepræsentant fra hver klasse. Forældrerepræsentanten skal være far eller mor (evt. værge) til en elev i den pågældende klasse.
 • 2.2. De to forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer er fødte medlemmer af forældrerådet.
 • 2.3. Endvidere deltager følgende personer i forældrerådsmøderne, dog uden stemmeret:
 • Elevrådsforpersonen og næstforpersonen fra grundskolens elevråd
 • Elevrådsforpersonen og næstforpersonen fra gymnasiets elevråd
 • Lærerrepræsentanten fra grundskolen
 • Lærerrepræsentanten fra gymnasiet
 • Rektor, vicerektor og skoleleder
 • 2.4. På skoleårets første forældrerådsmøde, der afholdes senest ultimo oktober, vælges en formand og en næstformand. Valget er for et år.
 • 2.5. Formanden og næstformanden indkalder i samarbejde med skolens ledelse til årets tre møder i forældrerådet og udarbejder dagsordener hertil.
 • 2.6. Forældrerådet kan ved behov beslutte at nedsætter udvalg til konkrete opgaver.

§ 3.0. Valg af forældrerepræsentant

 • 3.1. Valg af forældrerepræsentanter finder sted senest 15. september.
 • 3.2. I nyoprettede klasser vælges én repræsentant og én suppleant på skoleårets første forældremøde.

I klasser, hvor nyvalg skal finde sted, afholdes der valg på skoleårets første forældremøde.

 • 3.3.Det er de fremmødte forældre der har stemmeret.

Valgperiode:

6., 7. og 8. klasse: 2 år

 1. og 10. klasse: 1 år

Gymnasiet:  3 år

Genvalg er muligt. Valget skal være skriftligt og afgøres ved almindeligt flertal. Der kan kun afgives en stemme pr. elev.

 • 3.4. Hvis forældrerepræsentantens barn udmeldes af skolen eller skifter klasse, indtræder suppleanten som forældrerepræsentant indtil:
 • valgperiodens udløb (Grundskolen)
 • dimission (Gymnasiet).

Det samme gælder, såfremt forældrerepræsentanten ønsker at fratræde.

§ 4.0. Forældrerepræsentantens opgaver

 • 4.1. Hvad er en forældrerepræsentant?
 • I alle klasser på skolen vælger forældrene én repræsentant og én suppleant.
 • Forældrerepræsentanterne mødes til forældrerådsmøde tre gange om året. Møderne er en blanding af informationsudveksling, sparring med ledelsen samt brainstorm/drøftelse vedr. nye ideer og udviklingsarbejder. Målet er at bidrage til god forståelse/kommunikation og samarbejde imellem ledelse, lærere og forældre – til glæde for hele skolen.
 • Forældrerepræsentanten er forældrenes talerør/bindeled fra klassen til forældrerådet
 • Forældrerepræsentanten har tavshedspligt vedr. personfølsomme oplysninger
 • 4.2 Forventninger til forældrerepræsentanten
 • Forældrerepræsentanten deltager i forældrerådets møder og forældremøder i klassen. I dennes fravær deltager suppleanten.
 • Forældrerepræsentanten fremlægger spørgsmål og andre emner fra forældrene til forældrerådsmøderne
 • Forældrerepræsentanten er loyal overfor klassen, lærerne og ledelsen
 • Forældrerepræsentanten kan bruges som sparringspartner for klasselæreren
 • Forældrerepræsentanten skal have interesse for hele klassens trivsel
 • 4.3. Hvad er ikke forældrerepræsentantens rolle?
 • Det er ikke forældrerepræsentantens opgave at involvere sig i andre forældres bekymringer for klassen og/eller i personsager. I disse tilfælde bedes de pågældende forældre tage direkte kontakt til klasselæreren og/eller til ledelsen

§ 5.0. Ændring af vedtægter

 • 8.1. Ændring af Forældrerådets vedtægter kan ske ved mindst 2/3 flertal på et forældrerådsmøde, når forslag hertil er optaget på dagsordenen.

Vedtaget af forældrerådet, oktober 2022.

Referater fra forældrerådsmøder