Samværsregler for grundskolen på NSG

Skolens samværsregler skal bidrage til, at Niels Steensen grundskole og gymnasium fremstår som et godt dannelse- og uddannelsessted.

Alment for grundskolen

 • Vi udviser en adfærd, der er præget af respekt for de mennesker, der færdes på skolen, så ingen føler sig nedværdiget eller krænkede hverken fysisk eller på de sociale medier.
 • Vi udviser en adfærd, så alles engagement, lyst og muligheder for at deltage i undervisningen højnes.
 • Vi tager ansvar for vores egen opførsel og viser hensyn til vores medmennesker både indenfor og udenfor skolens område.
 • Vi møder undervisningsparate, læser dagligt beskeder på Intra.
 • Vi kan blive inde i pauserne – medmindre andet besluttes af enkelte lærere/teams.
 • Vi følger anvisningerne fra skolens lærere og øvrige personale.
 • På 7.-10. årgang må vi forlade skolens område i pauserne.
 • På 9.-10. årgang spiser vi i eget klasselokale, 10. årgang må også spise i gymnasiets lounge.
 • På 6.-8. årgang spiser vi i kantinen eller i skolegården.
 • Vi råber ikke, spiller bold eller løber på gangene.
 • I pauserne spiller vi fodbold i skolegården, og vi kører ikke på løbehjul, skateboards og lign. på skolens område.
 • Vi møder op til undervisningen med en velfungerende og opladt computer.

 

Skader  og uheld

 • Vi passer på skolens bygninger og inventar.
 • Vi giver straks pedellerne eller kontoret besked, hvis der sker skader på skolens inventar.
 • Vi er erstatningspligtige for skader, som forsætligt eller uagtsomt påføres skolens inventar eller ejendom.

 

Mobiltelefoner og kameraer

 • KL. 8.15 indsamles alle mobiler i samtlige klasser. De placeres i mobilkasserne, der opbevares i aflåste skabe.
 • Kl. 9.45 udleveres mobilerne til brug i kantinen.
 • Kl. 10.00 indsamles alle mobiler i samtlige klasser. De placeres i mobilkasserne, der opbevares i aflåste skabe.
 • Kl. 11.30 udleveres mobilerne til brug i kantinen.
 • Kl. 12.05 indsamles alle mobiler i samtlige klasser. De placeres i mobilkasserne, der opbevares i aflåste skabe.
 • I undervisningstiden må vi bruge mobiltelefonen efter forudgående aftale med en lærer.
 • Vi filmer og fotograferer kun på skolens område efter forudgående aftale med lærer/ledelsen.

 

Biblioteket

 • Vi indbinder taskebøger, som er lånt fra skolens bibliotek og i tilfælde af skader eller manglende aflevering vil bogens pris blive modregnet i tilbagebetalingen af bogdepositum.

 

Ansvar

 • Vi medbringer mobiltelefoner, løbehjul, computer mv. på eget ansvar.

 

Rygning og alkohol

 • Vi er en snus-, røg– og alkoholfri grundskole, og vi ryger ikke i skolens nærområde.

 

Faglokaler

 • Vi opholder os kun i faglokalerne under tilsyn af lærere, og de aflåses efter brug.

 

Klasseværelset

 • Vi forlader klasseværelset ryddeligt og pænt.

 

Fravær

 • Klassens lærere og klasselæreren følger den enkelte elevs deltagelse i undervisningen og registrer fravær.
 • Ved for højt fravær indkalder klasselærerne eleven og forældrene til samtale.

Sidst revideret august 2022