Studie- og ordensregler for Niels Steensen Grundskole og Gymnasium

Studie- og ordensregler for Grundskolen

VIS HENSYN – og pas godt på skolen, på de andre og på dig selv!

INDGANG/UDGANG

 • Adgang til skolens område foregår via Sankt Kjelds Gade 3 eller 7 (porten) eller fra Australiensvej.
 • Adgang til kirken (Sankt Augustin) foregår gennem hovedindgangen fra Jagtvej.

PAUSER

 • 6. og 7.kl. skal forlade klasseværelset i 10- og 12-pausen (indtil kl. 11.50, hvorefter klasselokalet kan åbnes igen), men må ikke forlade skolens område.
 • 8. til 9. årgang må forlade skolens område i pauserne.
 • Eleverne må ikke opholde sig på de smalle gangarealer i stuen og på 1. sal i pauserne. De må gerne være på Jonasgangen.
 • Der må ikke køres på løbehjul, skateboards, cykler og lign. på skolens område.

SPISNING

 • 6.-7. årgang spiser (siddende) i kantinen eller i skolegården.
 • 8.-9. årgang kan også spise i eget klasseværelse.

MOBILTELEFONER

 • Al brug at mobiltelefoner i skoletiden er forbudt. I kantinen kan der betales med kort eller med kontanter.
 • Kl. 8.15 indsamles alle mobiler og placeres i et aflåst skab i eget klasseværelse. Når dagen er slut, udleveres mobilerne igen. Indledes dagen i et faglokale, samler faglæreren mobilerne ind i mobilhotel. Ved timens afslutning sørger faglæreren for, at mobiltelefonerne placeres i skabet i elevernes eget klasselokale. Afsluttes dagen i et faglokale, går faglæreren – ved timens afslutning – med eleverne tilbage i klasseværelset og udleverer mobilerne.
 • Den enkelte lærer kan undtagelsesvis give en elev lov til at bruge mobilen i skoletiden – fx til at tage billeder.

SKOLEBØGER

 • Taskebøger skal indbindes. Hvis en bog bliver ødelagt eller væk vil bogens nypris blive modregnet i tilbagebetalingen af bogdepositum.

RYGNING, SNUS, VAPE, ENERGIDRIK OG ALKOHOL

 • Vi er en rusmiddelfri skole i bredeste forstand, også indtag af energidrikke er forbudt i skoletiden.

SKADER/UHELD

 • Ved skader på skolens inventar gives der straks besked til kontoret. Alle er erstatningspligtige.

KLASSELOKALER OG FAGLOKALER

 • Ophold i faglokaler er kun tilladt, hvis der er en lærer til stede. Det gælder også i idrætssalene i elevpauser.
 • Når dagen er slut, stoler vi op og smider affald i skraldespanden og – i respekt for rengøringspersonalet – forlader vi et pænt og ryddet klasselokale/faglokale.

Studie- og ordensregler for Gymnasiet og G10

På Niels Steensens Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

1. Ordensregler

Skolens studie- og ordensregler skal bidrage til, at Niels Steensens Gymnasium fremstår som et uddannelsessted og en arbejdsplads med et godt studie- og arbejdsmiljø, hvor skolens værdigrundlag som jesuiterskole opfyldes.

På Niels Steensens Gymnasium skal forholdet mellem elever, skolens bestyrelsesmedlemmer, lærere, teknisk-administrativt personale og ledelsen være præget af gensidig respekt, ansvarlighed og tolerance udtrykt i ord og handling.

Det betyder bl.a. at enhver ansat eller elev forventes at bidrage til vores fælles mål ved:

 • at udvise en adfærd, der er præget af respekt for de mennesker, der færdes på skolen, hvilket indebærer, at ingen på skolen må udsættes – eller udsætte andre – for nedværdigende eller krænkende behandling hverken fysisk eller digitalt.
 • at udvise en adfærd så andres engagement, lyst og muligheder for at deltage i undervisningen ikke begrænses, og hvor skolen opleves som et sted, hvor den enkeltes udviklingsmuligheder tilgodeses.
 • at tage ansvar for sin egen opførsel og vise hensyn til sine medmennesker, ikke bare i undervisningssituationen og i den sociale sammenhæng på skolen, men også uden for skolens område – og også i forhold til skolens naboer.

Der gælder følgende generelle regler på NSG

Enhver form for mobning er uacceptabel og vil ikke blive tolereret. Mobning forstås som det at udsætte et andet menneske for en nedværdigende og krænkende behandling. Det kan være både fysisk, verbalt og ved brug af digitale medier. Bemærk at mobning både i og uden for skoletiden (inklusive elevernes digitale adfærd på fx sociale medier) kan medføre sanktioner fra skolen.

NSG er en uddannelsesinstitution og indtagelse af alkohol og andre rusmidler er ikke foreneligt med skolens formål. Det er derfor kun tilladt at indtage alkohol på skolen eller skolens område i forbindelse med caféer eller fester der er styret af skolen. Indtagelse eller besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art er ulovlig og medfører øjeblikkelig bortvisning. Skolen kan anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler. Alle vores ture og studieture er alkoholfri, på nær enkelte undtagelser, som er planlagt af rejselærerne f.eks. ved besøg på bryggeri osv.

Det er ikke tilladt at opholde sig i alkohol- eller stofpåvirket tilstand på skolens område i skoletiden. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning.

Hvis eleven ikke overholder ovenstående regler, vil det medføre sanktioner. Sanktioner kan bl.a. være udelukkelse fra fællesarrangementer, andre gymnasierelaterede aktiviteter og evt. andre studieture, hjemsendelse for egen regning, mv. Hvis eleven er under 18 år, inddrages forældre/værge.

Hvis en elev fremsætter trusler, udøver tyveri, begår vold eller anden form for kriminalitet på skolen, vil eleven normalt blive bortvist med evt. efterfølgende udmeldelse, og der kan ske politianmeldelse.

Mobiltelefoner skal i undervisningen være på lydløs og afleveres i mobilkasserne i klasselokalerne eller andre af læreren anviste steder. I nogle tilfælde kan de bruges i undervisningen, men alene hvis lærerne giver anvisninger på dette.

Efter hver lektion skal undervisningslokalet efterlades i ordentlig stand. Affald skal smides i skraldespanden og stole og borde sættes på plads. For lektionerne efter spisefrikvarteret gælder, at stolene skal stoles op, så rengøringen kan komme til.

Ved deltagelse i ekskursioner, retræter, studierejser og lejrskoler skal de af lærerne fastsatte regler overholdes.

Eleverne er erstatningspligtige for skader, som de forsætligt eller uagtsomt tilføjer skolens inventar eller ejendom.

Skolens påtager sig intet ansvar i forbindelse med ødelæggelse eller tyveri af elevernes værdigenstande. Det henstilles derfor til, at den enkelte ikke efterlader værdigenstande uden opsyn. I idræt låses omklædningsrummene.

Skolen er røgfri og det betyder, at eleverne ikke må ryge eller dampe i skoletiden – heller ikke selvom de forlader skolens område i løbet af dagen. På studieture sætter lærerne retningslinjer for hvornår skoletiden er. Det er heller ikke tilladt at tage snus.

Desuden skal elever følge anvisninger fra skolens lærere og øvrige personale.

Sanktioner ved overtrædelse af ordensreglerne

Overtrædelse af skolens ordensregler kan medføre:

 • en mundtlig påtale
 • maksimum en skriftlig advarsel gældende i et helt kalenderår
 • udelukkelse fra konkrete arrangementer og aktiviteter på skolen i en periode
 • bortvisning i optil 10 dage
 • udmeldelse i særligt graverende tilfælde eller gentagelser

Ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne kan forskellige sanktioner iværksættes. Sanktionen afhænger af hændelsen og vurderes i hvert enkelt tilfælde.

2. Studieregler

På Niels Steensens Gymnasium gælder følgende regler vedrørende elevernes studiemæssige forhold.

 1. Almindelige normer som eleverne er underlagt i relation til deres uddannelse.
 2. Eleverne skal møde rettidigt og forberedte frem til og deltage aktivt i undervisningen. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for institutionens område, herunder ved ekskursioner, studieture m.v.
 3. Eleverne skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.
 4. Eleverne skal medbringe en computer, de bøger og andre undervisningsmaterialer, der arbejdes med på de forskellige hold.
 5. Eleverne skal på hverdage dagligt læse beskeder i Lectio.
 6. Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige opgaver så de kvantitativt og kvalitativt følger de krav, der er fastsat af lærerne, og uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd.
 7. Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende og i den forbindelse acceptere, at skolen monitorerer deres computere.
 8. Eleverne skal undlade snyd og lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at eleven selv eller andre elever fuldfører uddannelsen, herunder ved at aflægge de nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene. Snyd indbefatter blandt andet plagiat samt anden aflevering af opgaver, som ikke er lavet af dig selv, herunder opgaver, der uretmæssigt gør brug af oversættelsesprogrammer eller chatbots.
 9. Møde op til idrætsundervisningen i tøj og fodtøj, der sikrer fuld bevægelighed og sikker deltagelse. Det forventes, at eleverne går i bad efter fysisk aktivitet.

Snyd og plagiat uddybet

Det betragtes som snyd hvis man:

 • kopierer en skriftlig opgave eller dele af en skriftlig opgave fra nettet og afleverer opgaven som ens eget produkt.
 • afskriver/låner en anden skriftlig opgave og afleverer den som ens eget produkt.
 • afskriver afsnit eller sætninger uden citationstegn og uden kildeangivelse. Det betragtes som snyd, hvis man får en anden til at skrive sin opgave.

Bliver der konstateret snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver som f.eks. dansk/historieopgaven, studieretningsopgaven eller årsprøver, erklæres besvarelsen for ugyldig.

Afleveringer, der vurderes som snyd, vil tælle som ikke-afleverede eller tildeles karakteren -3 og vil derfor indgå i vurderingen af elevens studieaktivitet. Rektor afgør, om eleven i nogle tilfælde skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave. Dette gælder især ved snyd til eksaminer.

I gentagelsestilfælde og efter advarsel kan snyd medføre:

 • Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd.
 • Mistet ret til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 • Bortvisning fra uddannelsen.

Registrering og procedurer omkring fravær

Eleven registreres fuldt ud fraværende fra en lektion og anden undervisning jf. ovenfor, når eleverne ikke møder rettidigt hertil, og når eleven i øvrigt afbryder sin deltagelse og herved ikke opfylder sin mødepligt til undervisningen.

Der er mødepligt til undervisning og andre undervisningsrelaterede aktiviteter som retræter, studieture og ekskursioner, og eleven skal besvare og aflevere alle sine opgaver.

Fravær fra undervisningen og aflevering af opgaver registreres løbende i Lectio.

Fravær fra undervisning og undervisningsrelaterede aktiviteter:

 • Læreren registrerer fravær i begyndelsen af modulet.
 • Elever, der møder op, inden fraværsregistreringen er afsluttet, får ikke fravær.
 • Elever, der kommer for sent, eller går før modulet er slut, registreres med 50% fravær.
 • Elever, der har fået fravær og er mødt op, kan få fraværet justeret ved at kontakte læreren umiddelbart efter modulet, eller sende en besked i Lectio med det samme efter modulet.

Eleven skriver årsag til fravær i Lectio.

Skolen kan som dokumentation for sygdom, skade eller handicap kræve udtalelse fra læge/hospital eller lægeerklæring. Eventuelle udgifter hertil afholdes af eleven.

Skolens administration godskriver fravær i følgende tilfælde:

 • Når en elev deltager i elevrådsmøde eller andet udvalgsmøde på skolen, som er aftalt med skolens ledelse.
 • Når en elev har opgaver som tutor eller elevambassadør efter aftale med skolen.
 • Når en elev deltager i talentaktiviteter aftalt med skolen.
 • Når en elev deltager i Åbent Hus-arrangementer på videregående uddannelsesinstitutioner efter aftale med skolen.
 • Når en elev er fraværende “i skolens tjeneste” (f.eks. idrætsstævne).
 • Når en elev deltager i retræter eller ekskursion og studieture planlagt af skolen.
 • Når en elev har en aftale med en fra skolens ledelse eller vejleder.

I en række fag stilles skriftlige opgaver. Ved for sen aflevering sættes eleven i Opgaveværksted med mødepligt, og har derefter ved aflevering ikke krav på samme grundige feedback som de elever der afleverede til tiden.

Sanktioner ved manglende studieaktivitet

Den enkelte elevs deltagelse i undervisningen følges af klassens lærere, team-lærere og ledelsen. Der lægges vægt på en hurtig indgriben, hvis elevens studieaktivitet udvikler sig i negativ retning. Det beror på en konkret vurdering, hvornår skolen reagerer på en elevs manglende studieaktivitet.

Skolen følger nedenstående procedure ved utilfredsstillende studieaktivitet:

 1. Tildeling af Pædagogisk Tilrettevisning (PT) og evt. samtale med vejleder. (Den forsvinder efter en måned, hvis aftalen i denne overholdes)
 2. Tildeling af en skriftlig advarsel (gælder for et skoleår)
 3. Fratagelse af SU hvis eleven ikke er studieaktiv.
 4. Eleven henvises til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget/fagene. I det/de pågældende fag gives ikke afsluttende standpunktskarakter(er).
 5. Udskrivning fra skolen.

Hvis eleven er under 18 år, vil advarsler samt videre sanktioner skriftligt blive meddelt forældrene.

Oprykning til næste årgang

Ved skoleårets afslutning gennemgår gymnasievejlederne og ledelsen elevernes karaktergennemsnit og studieaktivitet. En elev, der har opnået 2,0 eller derover i gennemsnit af de karakterer, herunder standpunktskarakter (årskarakterer), eksamens- og prøvekarakterer, der er opnået ved skoleårets afslutning, har krav på oprykning til næste klassetrin. I 1.g medregnes også karaktererne i almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb i gennemsnittet.

Hvis dit karaktergennemsnit er under 2,0 og din studieaktivitet skønnes utilfredsstillende, vurderer ledelsen, om du kan fortsætte på næste klassetrin. Rektor har mulighed for at nægte den pågældende elev oprykning til næste klassetrin eller at udskrive/udmelde eleven af skolen.

Klage

Elever eller forældrene – og hvis eleven er under 18 år – kan klage over skolens afgørelser mht. iværksættelse af sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne eller mht. oprykning til næste klasse. Klagen sendes til rektor eller anden leder på Niels Steensens Gymnasium. Klagen skal være modtaget af Niels Steensens Gymnasium senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over.

Hvis Niels Steensens Gymnasium ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder skolen sine eventuelle bemærkninger til klagen. Skolen sender disse bemærkninger til eleven, så de er modtaget af eleven senest 7 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at skolen har modtaget klagen. Eleven skal herefter have haft lejlighed til med en frist på 5 dage, inklusive dage uden undervisning, at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til skolens bemærkninger til klagen. Sammen med klagen og sine eventuelle bemærkninger sender skolen elevens eventuelle bemærkninger til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet senest 4 dage, inklusive dage uden undervisning, efter skolen har modtaget dem eller efter udløbet af elevens frist for at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger.
Henvendelser på klageniveau i forbindelse med undervisningen eller over personer foregår ved henvendelse til en leder skriftligt eller mundtligt, og hvis det er en sag, der skal tages videre, skal klagen foreligge skriftligt og ikke være anonym.

Fastsættelse og ikrafttræden

NSG’s studie- og ordensregler er fastsat på bl.a. på baggrund af bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser. Reglerne er fastsat efter høring i elevrådet og på baggrund af mindst én behandling på et møde i bestyrelsen. Alle elever og ansatte på NSG er orienteret om regelsættet, som også er offentligt tilgængeligt på skolens hjemmeside. Den nuværende version af reglerne er vedtaget på bestyrelsesmøde den 15.4 2024 og træder i kraft den 16. april 2024.