Studie- og ordensregler for Niels Steensen Grundskole og Gymnasium

Studie- og ordensregler for gymnasiet

På Niels Steensens Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

1. Studieregler

På Niels Steensens Gymnasium gælder følgende regler vedrørende elevernes studiemæssige forhold.

 1. Almindelige normer som eleverne er underlagt i relation til deres uddannelse:
 2. Eleverne skal møde rettidigt og forberedte frem til og deltage aktivt i undervisningen. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for institutionens område, herunder ved ekskursioner, studieture m.v.
 3. Eleverne skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.
 4. Eleverne skal medbringe en computer, de bøger og andre undervisningsmaterialer, der arbejdes med på de forskellige hold.
 5. Eleverne skal på hverdage dagligt læse beskeder i Lectio.
 6. Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige opgaver så de kvantitativt og kvalitativt følger de krav, der er fastsat af lærerne, og uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd.
 7. Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.
 8. Eleverne må ikke foretage snyd og/eller udvise lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse, herunder ved at aflægge de nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene.

Snyd

Det betragtes som snyd, hvis man kopierer en skriftlig opgave eller dele af en skriftlig opgave fra nettet og afleverer opgaven som ens eget produkt. Det betragtes som snyd, hvis man afskriver / låner en anden skriftlig opgave og afleverer den som ens eget produkt. Det betragtes som snyd, hvis man afskriver afsnit eller sætninger uden citationstegn og uden kildeangivelse. Det betragtes som snyd, hvis man får en anden til at skrive sin opgave eller dele heraf.

Bliver der konstateret snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver som fx dansk/historieopgaven, studieretningsopgaven eller årsprøver, erklæres besvarelsen for ugyldig. Rektor afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave. Afleveringer, der vurderes som snyd, vil tælle som ikke-afleverede og vil derfor indgå i vurderingen af elevens studieaktivitet. I gentagelsestilfælde og efter advarsel kan snyd medføre:

 • Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd.
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 • Bortvisning fra uddannelsen

Registrering og procedurer omkring forsømmelser

Eleven registreres fuldt ud fraværende fra en lektion og anden undervisning jf. ovenfor, når eleverne ikke møder rettidigt hertil, og når eleven i øvrigt afbryder sin deltagelse og herved ikke opfylder sin mødepligt til undervisningen.

Efterfølgende skal eleven anføre fraværsårsag i Lectio.

Ved længerevarende sygdom (mere end tre dage) skal der gives besked til skolen via mail (hvis eleverne er under 18 år er det forældrene, der skal sende mailen).

Skolen kan som dokumentation for sygdom, skade eller handicap kræve udtalelse fra læge/hospital eller lægeerklæring. Eventuelle udgifter hertil afholdes af eleven.

Skolens administration godskriver fravær i følgende tilfælde:

 • Når en elev deltager i elevrådsmøde eller andet udvalgsmøde på skolen, som er aftalt med skolens ledelse.
 • Når en elev har opgaver som tutor eller elevambassadør efter aftale med skolen.
 • Når en elev deltager i talentaktiviteter aftalt med skolen.
 • Når en elev deltager i Åbent Hus-arrangementer på videregående uddannelsesinstitutioner efter aftale med skolens ledelse.
 • Når en elev er fraværende ‘i skolens tjeneste’ (f.eks. idrætsstævne).
 • Når en elev deltager i retræter eller ekskursion og studieture planlagt af skolen.
 • Når en elev på baggrund af en lægeerklæring eller en synlig fysisk skavank i en periode ikke
  kan deltage i idrætsundervisning.
 • Når en elev er indkaldt til Forsvarets Dag.
 • Når en elev har en aftale med en fra skolens ledelse.

I en række fag stilles skriftlige opgaver. Ved sygefravær på afleveringsdagen afleverer eleven hurtigst muligt derefter og senest i den følgende time. Læreren har mulighed for at sætte eleven til at lave afleveringen i en efterfølgende time.

Sanktioner ved manglende studieaktivitet

Den enkelte elevs deltagelse i undervisningen følges af klassens lærere, team-lærere og ledelsen. Der lægges vægt på en hurtig indgriben, hvis elevens studieaktivitet udvikler sig i negativ retning. Det beror på en konkret vurdering, hvornår skolen reagerer på en elevs manglende studieaktivitet.

Skolen følger nedenstående procedure ved utilfredsstillende studieaktivitet:

 1. Tildeling af en mundtlig advarsel (gælder for et skoleår)
 2. Tildeling af en skriftlig advarsel (gælder for et skoleår)
 3. Eleven henvises til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget/fagene. I det/de pågældende fag gives ikke afsluttende standpunktskarakter(er).
 4. Bortvisning fra skolen.

Hvis eleven er under 18 år, vil advarsler samt videre sanktioner skriftligt blive meddelt forældrene.

Oprykning til næste klasse

Rektor kan, jf. § 10 i bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens karaktergennemsnit er under 2.0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt. Karaktergennemsnittet udregnes som et uvægtet gennemsnit af de karakterer, der i det pågældende skoleår er opnået i de afsluttende standpunktskarakterer, de officielle prøver til eksamen samt interne prøver.

2. Ordensregler

Skolens studie- og ordensregler skal bidrage til, at Niels Steensens Gymnasium fremstår som et uddannelsessted og en arbejdsplads med et godt studie- og arbejdsmiljø, hvor skolens værdigrundlag som jesuiterskole opfyldes.

På Niels Steensens Gymnasium skal forholdet mellem elever, skolens bestyrelsesmedlemmer, lærere, teknisk-administrativt personale og ledelsen være præget af gensidig respekt, ansvarlighed og tolerance udtrykt i ord og handling.

Det betyder bl.a. at enhver ansat eller elev forventes at bidrage til vores fælles mål ved:

 • at udvise en adfærd, der er præget af respekt for de mennesker, der færdes på skolen, hvilket indebærer, at ingen på skolen må udsættes – eller udsætte andre – for nedværdigende eller krænkende behandling hverken fysisk eller på de sociale medier.
 • at udvise en adfærd så andres engagement, lyst og muligheder for at deltage i undervisningen ikke begrænses, og hvor skolen opleves som et sted, hvor den enkeltes udviklingsmuligheder tilgodeses.
 • at tage ansvar for sin egen opførsel og vise hensyn til sine medmennesker, ikke bare i undervisningssituationen og i den sociale sammenhæng på skolen, men også uden for skolens område – og også i forhold til skolens naboer.

Der gælder følgende generelle regler:

Enhver form for mobning er uacceptabel og vil ikke blive tolereret. Ved mobning forstår vi det at udsætte et andet menneske for en nedværdigende og krænkende behandling. Det kan være både fysisk, verbalt og ved brug af digitale medier. Bemærk at mobning både i og uden for skoletiden (inklusive elevernes digitale adfærd på fx sociale medier) kan medføre sanktioner fra skolen.

Det er kun tilladt at indtage alkohol på skolen eller skolens område i forbindelse med caféer eller fester. Indtagelse eller besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art er ulovlig og medfører øjeblikkelig bortvisning. Skolen kan anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler.

Det er ikke tilladt at opholde sig i alkohol- eller stofpåvirket tilstand på skolens område i skoletiden. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning.

Elever må ikke fotografere eller optage videoer på skolens område i forbindelse med fester og caféer. Fotografering og videooptagelse af undervisningsaktiviteter må kun ske efter aftale med læreren. Fotografering og videooptagelse af øvrige aktiviteter på skolen må kun ske efter aftale med ledelsen. Det er ikke tilladt at optage samtaler med skolens personale eller elever uden samtykke.

Hvis en elev fremsætter trusler på skolen, udøver tyveri på skolen, begår vold eller anden form for kriminalitet på skolen, vil eleven normalt blive bortvist, og der vil eventuelt ske politianmeldelse.

Mobiltelefoner skal i undervisningen være slukkede og i tasken. I særlige tilfælde kan de bruges i undervisningen, men alene hvis lærerne giver anvisninger på dette.

Når en elev anvender en computer i undervisningen, skal det være til gavn for eleven selv og ikke til ulempe for elevens og andres læring. Computeren må derfor kun anvendes til notetagning og andet fagligt arbejde i timerne, medmindre læreren har givet tilladelse til andet. Andre programmer må ikke være åbne, medmindre det indgår som en del af undervisningen.

Efter hver lektion skal undervisningslokalet efterlades i ordentlig stand. Affald skal smides i skraldespanden og stole og borde sættes på plads. For lektionerne efter spisefrikvarteret gælder, at stolene skal stoles op, så rengøringen kan komme til.

Ved deltagelse i ekskursioner, retræter, studierejser og lejrskoler skal de af lærerne fastsatte regler overholdes.

Eleverne er erstatningspligtige for skader, som de forsætligt eller uagtsomt tilføjer skolens inventar eller ejendom.

Skolens påtager sig intet ansvar i forbindelse med ødelæggelse eller tyveri af elevernes værdigenstande. Det henstilles derfor til, at den enkelte ikke efterlader værdigenstande uden opsyn.

Der må ikke ryges på skolens område eller ved skolens indgangspartier. Af hensyn til skolens naboer må der kun ryges på et særligt område ud for skolen på Australiensvej eller i Fælledparken.

Desuden skal elever følge anvisninger fra skolens lærere og øvrige personale.

Sanktioner ved overtrædelse af ordensreglerne

Overtrædelse af skolens ordensregler kan medføre:

 • en mundtlig påtale
 • en skriftlig advarsel
 • udelukkelse fra konkrete arrangementer og aktiviteter på skolen i en periode
 • bortvisning indtil 10 dage i et skoleår
 • udmeldelse i særligt graverende tilfælde

Klage

Elever – og hvis eleven er under 18 år forældrene – kan klage over skolens afgørelser mht. iværksættelse af sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne eller mht. oprykning til næste klasse. Klagen sendes til rektor på Niels Steensens Gymnasium. Klagen skal være modtaget af Niels Steensens Gymnasium senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over.

Hvis Niels Steensens Gymnasium ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder skolen sine eventuelle bemærkninger til klagen. Skolen sender disse bemærkninger til eleven, så de er modtaget af eleven senest 7 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at skolen har modtaget klagen. Eleven skal herefter have haft lejlighed til med en frist på 5 dage, inklusive dage uden undervisning, at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til skolens bemærkninger til klagen. Sammen med klagen og sine eventuelle bemærkninger sender skolen elevens eventuelle bemærkninger til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet senest 4 dage, inklusive dage uden undervisning, efter skolen har modtaget dem eller efter udløbet af elevens frist for at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger.

Studie- og ordensregler for Grundskolen (6. til 9. klasse)

Ordensregler

Skolens studie- og ordensregler skal bidrage til, at Niels Steensens Gymnasium fremstår som et uddannelsessted og en arbejdsplads med et godt studie- og arbejdsmiljø, hvor skolens målsætning opfyldes.

På Niels Steensens Gymnasium skal forholdet mellem elever, lærere, teknisk-administrativt personale og ledelsen være præget af ligeværdighed, gensidig respekt, ansvarlighed og tolerance udtrykt i ord og handling.

Det betyder, at enhver ansat eller elev forventes at bidrage til vores fælles mål ved:

 • at udvise en adfærd, der er præget af respekt for de mennesker, der færdes på skolen, hvilket indebærer, at ingen på skolen må udsættes – eller udsætte andre – for nedværdigende eller krænkende behandling hverken fysisk eller på de sociale medier
 • at udvise en adfærd så andres engagement, lyst og muligheder for at deltage i undervisningen ikke begrænses, og hvor skolen opleves som et sted, hvor den enkeltes udviklingsmuligheder tilgodeses.
 • at tage ansvar for sin egen opførsel og vise hensyn til sine medmennesker, ikke bare i undervisningssituationen og i den sociale sammenhæng på skolen, men også uden for skolens område – især i forhold til skolens naboer
 • ikke at ryge på skolens område
 • ikke at fotografere/videofilme på skolen uden forudgående aftale med lærere/ledelse
 • at udvise en adfærd, der er præget af respekt over for de fysiske rammer, skolen tilbyder, sådan at skolens bygninger og inventar behandles med omhu

Desuden skal elever følge anvisninger fra skolens lærere og øvrige personale.

Særligt for 6. og 7. klasse gælder:

 • at mobiltelefoner skal afleveres til klassens lærer ved begyndelsen af elevens første lektion, og den vil blive udleveret igen ved skoledagens afslutning.
 • at eleverne skal blive på skolen i frikvarterne. Undtaget her for er de gange, hvor kantinen er lukket, uden at det har fremgået af Lectio aftenen inden. I disse tilfælde kan eleverne få lov at gå ud og købe frokost.

I undervisningen

Der er mødepligt, og alle elever har pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Dette indebærer, at eleverne:

 • møder rettidigt, er forberedte og deltager engageret i undervisningen
 • medbringer en computer, de bøger og andre undervisningsmaterialer, der arbejdes med
 • kun må benytte computere og andre elektroniske enheder til undervisningsrelaterede aktiviteter
 • rettidigt afleverer skriftlige opgaver, der kvantitativt og kvalitativt følger de krav, der er fastsat af lærerne
 • deltager i terminsprøver, årsprøver og lignende
 • deltager i ekskursioner, retræter, studierejser og lejrskoler
 • deltager i skolens morgensamlinger
 • dagligt læser beskeder i Lectio
 • Mobiltelefoner skal være slukkede og i tasken. I særlige tilfælde kan de bruges i undervisningen, men alene, hvis lærerne giver anvisninger på dette.

Efter hver lektion skal undervisningslokalet efterlades i ordentlig stand. Stole og borde sættes på plads, tavler rengøres, lyset slukkes, vinduer lukkes.

Studiecentrets ordensregler skal respekteres.

Elever låner som hovedregel bøger og evt. andre undervisningsmaterialer af skolen. Bøgerne skal indbindes, og i tilfælde af skader eller manglede aflevering, vil det blive modregnet i tilbagebetalingen af bogdepositum.

Ved deltagelse i ekskursioner, retræter, studierejser og lejrskoler skal de af lærerne fastsatte regler overholdes.

Uden for undervisningen:

Mad og drikke må ikke indtages i undervisningslokalerne. Al spisning foregår i kantinen, gymnasiets lounger eller i skolegården. (I særlige tilfælde kan lærere dispensere for ovenstående forhold.)

 • At råbe, spille bold eller løbe på gangene er ikke tilladt.
 • At sidde i vindueskarme er ikke tilladt.
 • Al leg foregår i skolegården.

Indtagelse af alkohol må ikke finde sted i skoletiden, og det er forbudt at møde alkoholpåvirket.

Der må ikke indtages euforiserende stoffer på skolen. Ligeledes er det forbudt at møde op på skolen påvirket af disse.

Eleverne er erstatningspligtige for skader, som de forsætligt eller uagtsomt tilføjer skolens inventar eller ejendom.

Skolens påtager sig intet ansvar i forbindelse med ødelæggelse eller tyveri af elevernes værdigenstande. Det henstilles derfor til, at den enkelte ikke efterlader værdigenstande uden opsyn.

Det er uhyre vigtigt for skolen, at vores elever er gode ambassadører for skolen og viser hensyn til skolens naboer. Eleverne må derfor i skoletiden ikke ryge eller spise deres medbragte mad i skolens nærområde – dvs. på følgende veje: Sankt Kjelds Gade, Australiensvej, Vejrøgade, Jagtvej, Ved Klosteret samt i de gårde, der hører til disse veje (bl.a. Solgården). Der må desuden ikke smides affald disse steder.

Rygning er ikke tilladt i skoletiden (8-16) for elever fra 6. til 10. klasse.

Konsekvenser

Overtrædelse af skolens ordensregler kan medføre:

 • en skriftlig advarsel
 • bortvisning indtil 10 dage i et skoleår
 • udmeldelse i særligt graverende tilfælde

Mobning herunder mobning over Internettet, vold, groft sprogbrug, tyveri, og hærværk kan medføre udmeldelse uden forudgående advarsel.

Hvad angår sanktionerne ved manglende overholdelse af studiereglerne/reglerne for aktiv deltagelse i undervisningen henvises til særskilte regler for grundskolen, G10 og gymnasiet.

Dokumentation af fravær

Forældre/værger skal meddele sygdom til klassens lærere via Lectio

Fritagelse i op til en skoledag kan bevilges af teamlærerne efter anmodning via mail. Fritagelse i flere dage kan kun bevilges af skolens ledelse via mail (lærernes og ledelsens e-mail adresser ses i Lectio).

Ved fritagelse er det hjemmets ansvar at sikre, at eleven får fulgt op på klassens arbejde.

Sanktioner ved højt fravær

Den enkelte elevs deltagelse i undervisningen følges af klassens lærere, klasselæreren og ledelsen.

Der lægges vægt på en hurtig indgriben, hvis elevens fravær udvikler sig i negativ retning. Det beror på en konkret vurdering, hvornår skolen reagerer på en elevs høje fravær.

Skolen følger nedenstående procedure ved for stort fravær fra skolen.

 1. Klasselæreren indkalder til samtale med eleven og forældrene
 2. Ledelsen indkalder til samtale med eleven og forældrene
 3. Ved et stadigt omfattende, ulovligt fravær kan ledelsen vælge permanent bortvisning.

Studie- og ordensregler for G10

Ordensregler

Skolens studie- og ordensregler skal bidrage til, at Niels Steensens Gymnasium fremstår som et uddannelsessted og en arbejdsplads med et godt studie- og arbejdsmiljø, hvor skolens målsætning opfyldes.

På Niels Steensens Gymnasium skal forholdet mellem elever, lærere, teknisk-administrativt personale og ledelsen være præget af ligeværdighed, gensidig respekt, ansvarlighed og tolerance udtrykt i ord og handling.

Det betyder, at enhver ansat eller elev forventes at bidrage til vores fælles mål ved:

 • at udvise en adfærd, der er præget af respekt for de mennesker, der færdes på skolen, hvilket indebærer, at ingen på skolen må udsættes – eller udsætte andre – for nedværdigende eller krænkende behandling hverken fysisk eller på de sociale medier
 • at udvise en adfærd så andres engagement, lyst og muligheder for at deltage i undervisningen ikke begrænses, og hvor skolen opleves som et sted, hvor den enkeltes udviklingsmuligheder tilgodeses.
 • at tage ansvar for sin egen opførsel og vise hensyn til sine medmennesker, ikke bare i undervisningssituationen og i den sociale sammenhæng på skolen, men også uden for skolens område – især i forhold til skolens naboer
 • ikke at ryge på skolens område
 • ikke at fotografere/videofilme på skolen uden forudgående aftale med lærere/ledelse
 • at udvise en adfærd, der er præget af respekt over for de fysiske rammer, skolen tilbyder, sådan at skolens bygninger og inventar behandles med omhu

Desuden skal elever følge anvisninger fra skolens lærere og øvrige personale.

Særligt for 6. og 7. klasse gælder:

 • at mobiltelefoner skal afleveres til klassens lærer ved begyndelsen af elevens første lektion, og den vil blive udleveret igen ved skoledagens afslutning.
 • at eleverne skal blive på skolen i frikvarterne. Undtaget her for er de gange, hvor kantinen er lukket, uden at det har fremgået af Lectio aftenen inden. I disse tilfælde kan eleverne få lov at gå ud og købe frokost.

I undervisningen

Der er mødepligt, og alle elever har pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Dette indebærer, at eleverne:

 • møder rettidigt, er forberedte og deltager engageret i undervisningen
 • medbringer en computer, de bøger og andre undervisningsmaterialer, der arbejdes med
 • kun må benytte computere og andre elektroniske enheder til undervisningsrelaterede aktiviteter
 • rettidigt afleverer skriftlige opgaver, der kvantitativt og kvalitativt følger de krav, der er fastsat af lærerne
 • deltager i terminsprøver, årsprøver og lignende
 • deltager i ekskursioner, retræter, studierejser og lejrskoler
 • deltager i skolens morgensamlinger
 • dagligt læser beskeder i Lectio
 • Mobiltelefoner skal være slukkede og i tasken. I særlige tilfælde kan de bruges i undervisningen, men alene, hvis lærerne giver anvisninger på dette.

Efter hver lektion skal undervisningslokalet efterlades i ordentlig stand. Stole og borde sættes på plads, tavler rengøres, lyset slukkes, vinduer lukkes.

Studiecentrets ordensregler skal respekteres.

Elever låner som hovedregel bøger og evt. andre undervisningsmaterialer af skolen. Bøgerne skal indbindes, og i tilfælde af skader eller manglede aflevering, vil det blive modregnet i tilbagebetalingen af bogdepositum.

Ved deltagelse i ekskursioner, retræter, studierejser og lejrskoler skal de af lærerne fastsatte regler overholdes.

Uden for undervisningen:

Mad og drikke må ikke indtages i undervisningslokalerne. Al spisning foregår i kantinen, gymnasiets lounger eller i skolegården. (I særlige tilfælde kan lærere dispensere for ovenstående forhold.)

 • At råbe, spille bold eller løbe på gangene er ikke tilladt.
 • At sidde i vindueskarme er ikke tilladt.
 • Al leg foregår i skolegården.

Indtagelse af alkohol må ikke finde sted i skoletiden, og det er forbudt at møde alkoholpåvirket.

Der må ikke indtages euforiserende stoffer på skolen. Ligeledes er det forbudt at møde op på skolen påvirket af disse.

Eleverne er erstatningspligtige for skader, som de forsætligt eller uagtsomt tilføjer skolens inventar eller ejendom.

Skolens påtager sig intet ansvar i forbindelse med ødelæggelse eller tyveri af elevernes værdigenstande. Det henstilles derfor til, at den enkelte ikke efterlader værdigenstande uden opsyn.

Det er uhyre vigtigt for skolen, at vores elever er gode ambassadører for skolen og viser hensyn til skolens naboer. Eleverne må derfor i skoletiden ikke ryge eller spise deres medbragte mad i skolens nærområde – dvs. på følgende veje: Sankt Kjelds Gade, Australiensvej, Vejrøgade, Jagtvej, Ved Klosteret samt i de gårde, der hører til disse veje (bl.a. Solgården). Der må desuden ikke smides affald disse steder.

Rygning er ikke tilladt i skoletiden (8-16) for elever fra 6. til 10. klasse.

Konsekvenser

Overtrædelse af skolens ordensregler kan medføre:

 • en skriftlig advarsel
 • bortvisning indtil 10 dage i et skoleår
 • udmeldelse i særligt graverende tilfælde

Mobning herunder mobning over Internettet, vold, groft sprogbrug, tyveri, og hærværk kan medføre udmeldelse uden forudgående advarsel.

Hvad angår sanktionerne ved manglende overholdelse af studiereglerne/reglerne for aktiv deltagelse i undervisningen henvises til særskilte regler for grundskolen, G10 og gymnasiet.

Dokumentation af fravær

Forældre/værger skal meddele sygdom til klassens lærere via Lectio

Fritagelse i op til en skoledag kan bevilges af teamlærerne efter anmodning via mail. Fritagelse i flere dage kan kun bevilges af skolens ledelse via mail (lærernes og ledelsens e-mail adresser ses i Lectio).

Ved fritagelse er det hjemmets ansvar at sikre, at eleven får fulgt op på klassens arbejde.

Sanktioner ved højt fravær

Den enkelte elevs deltagelse i undervisningen følges af klassens lærere, klasselæreren og ledelsen.

Der lægges vægt på en hurtig indgriben, hvis elevens fravær udvikler sig i negativ retning. Det beror på en konkret vurdering, hvornår skolen reagerer på en elevs høje fravær.

Skolen følger nedenstående procedure ved for stort fravær fra skolen.

 1. Klasselæreren indkalder til samtale med eleven og forældrene
 2. Ledelsen indkalder til samtale med eleven og forældrene
 3. Ved et stadigt omfattende, ulovligt fravær kan ledelsen vælge permanent bortvisning.