Studie- og ordensregler for Niels Steensen Grundskole og Gymnasium

Studie- og ordensregler for gymnasiet

På Niels Steensens Gymnasium gælder følgende studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

 1. Studieregler

På Niels Steensens Gymnasium gælder følgende regler vedrørende elevernes studiemæssige forhold.

 1. Almindelige normer som eleverne er underlagt i relation til deres uddannelse:
 2. Eleverne skal møde rettidigt og forberedte frem til og deltage aktivt i undervisningen. Det gælder, uanset, om undervisningen foregår på eller uden for institutionens område, herunder ved ekskursioner, studieture m.v.
 3. Eleverne skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.
 4. Eleverne skal medbringe en computer, de bøger og andre undervisningsmaterialer, der arbejdes med på de forskellige hold.
 5. Eleverne skal på hverdage dagligt læse beskeder i Lectio.
 6. Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige opgaver, så de kvantitativt og kvalitativt følger de krav, der er fastsat af lærerne, og uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd.
 7. Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.
 8. Eleverne må ikke snyde og/eller udvise lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse, herunder ved at aflægge de nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene.

Snyd

Det betragtes som snyd, hvis man kopierer en skriftlig opgave eller dele af en skriftlig opgave fra nettet og afleverer opgaven som ens eget produkt. Det betragtes som snyd, hvis man afskriver/låner en anden skriftlig opgave og afleverer den som ens eget produkt. Det betragtes som snyd, hvis man afskriver afsnit eller sætninger uden citationstegn og uden kildeangivelse. Det betragtes som snyd, hvis man får en anden til at skrive sin opgave eller dele heraf.

Bliver der konstateret snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver som fx dansk/historieopgaven, studieretningsopgaven eller årsprøver, erklæres besvarelsen for ugyldig. Rektor afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave. Afleveringer, der vurderes som snyd, vil tælle som ikke-afleverede og vil derfor indgå i vurderingen af elevens studieaktivitet. I gentagelsestilfælde og efter advarsel kan snyd medføre:

 • Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd.
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 • Bortvisning fra uddannelsen

Registrering og procedurer omkring forsømmelser

Eleven registreres fuldt ud fraværende fra en lektion og anden undervisning jf. ovenfor, når eleverne ikke møder rettidigt hertil, og når eleven i øvrigt afbryder sin deltagelse og herved ikke opfylder sin mødepligt til undervisningen.

Efterfølgende skal eleven anføre fraværsårsag i Lectio.

Skolen kan som dokumentation for sygdom, skade eller handicap kræve udtalelse fra læge/hospital eller lægeerklæring. Eventuelle udgifter hertil afholdes af eleven.

Skolens administration godskriver fravær i følgende tilfælde:

 • Når en elev deltager i elevrådsmøde eller andet udvalgsmøde på skolen, som er aftalt med skolens ledelse.
 • Når en elev har opgaver som tutor eller elevambassadør efter aftale med skolen.
 • Når en elev deltager i talentaktiviteter aftalt med skolen.
 • Når en elev deltager i Åbent Hus-arrangementer på videregående uddannelsesinstitutioner efter aftale med skolens ledelse.
 • Når en elev er fraværende ‘i skolens tjeneste’ (f.eks. idrætsstævne).
 • Når en elev deltager i retræter eller ekskursion og studieture planlagt af skolen.
 • Når en elev er indkaldt til Forsvarets Dag.
 • Når en elev har en aftale med en fra skolens ledelse.

I en række fag stilles skriftlige opgaver. Ved for sent aflevering sættes eleven i opgaveværksted med mødepligt og har derefter ved aflevering ikke krav på samme grundige feedback, som de elever der afleverede til tiden.

Sanktioner ved manglende studieaktivitet

Den enkelte elevs deltagelse i undervisningen følges af klassens lærere, team-lærere og ledelsen. Der lægges vægt på en hurtig indgriben, hvis elevens studieaktivitet udvikler sig i negativ retning. Det beror på en konkret vurdering, hvornår skolen reagerer på en elevs manglende studieaktivitet.

Skolen følger nedenstående procedure ved utilfredsstillende studieaktivitet:

 1. Tildeling af pædagogisk tilrettevisning og evt. samtale med vejleder (den forsvinder hvis aftalen i denne overholdes).
 2. Tildeling af en skriftlig advarsel (gælder for et skoleår).
 3. Fratagelse af SU da eleven ikke er studieaktiv.
 4. Eleven henvises til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget/fagene. I det/de pågældende fag gives ikke afsluttende standpunktskarakter(er).
 5. Bortvisning fra skolen.

Hvis eleven er under 18 år, vil advarsler samt videre sanktioner skriftligt blive meddelt forældrene.

Oprykning til næste klasse

Rektor kan, jf. § 10 i bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens karaktergennemsnit er under 2.0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt. Karaktergennemsnittet udregnes som et uvægtet gennemsnit af de karakterer, der i det pågældende skoleår er opnået i de afsluttende standpunktskarakterer, de officielle prøver til eksamen samt interne prøver.

 1. Ordensregler

Skolens studie- og ordensregler skal bidrage til, at Niels Steensens Gymnasium fremstår som et uddannelsessted og en arbejdsplads med et godt studie- og arbejdsmiljø, hvor skolens værdigrundlag som jesuiterskole opfyldes.

På Niels Steensens Gymnasium skal forholdet mellem elever, skolens bestyrelsesmedlemmer, lærere, teknisk-administrativt personale og ledelsen være præget af gensidig respekt, ansvarlighed og tolerance udtrykt i ord og handling.

Det betyder bl.a. at enhver ansat eller elev forventes at bidrage til vores fælles mål ved:

 • at udvise en adfærd, der er præget af respekt for de mennesker, der færdes på skolen, hvilket indebærer, at ingen på skolen må udsættes – eller udsætte andre – for nedværdigende eller krænkende behandling hverken fysisk eller på de sociale medier.
 • at udvise en adfærd så andres engagement, lyst og muligheder for at deltage i undervisningen ikke begrænses, og hvor skolen opleves som et sted, hvor den enkeltes udviklingsmuligheder tilgodeses.
 • at tage ansvar for sin egen opførsel og vise hensyn til sine medmennesker, ikke bare i undervisningssituationen og i den sociale sammenhæng på skolen, men også uden for skolens område – og også i forhold til skolens naboer.

Der gælder følgende generelle regler:

Enhver form for mobning er uacceptabel og vil ikke blive tolereret. Ved mobning forstår vi det at udsætte et andet menneske for en nedværdigende og krænkende behandling. Det kan være både fysisk, verbalt og ved brug af digitale medier. Bemærk at mobning både i og uden for skoletiden (inklusive elevernes digitale adfærd på fx sociale medier) kan medføre sanktioner fra skolen.

NSG er en uddannelsesinstitution og indtagelse af alkohol og andre rusmidler er ikke foreneligt med skolens formål. Det er derfor kun tilladt at indtage alkohol på skolen eller skolens område i forbindelse med caféer eller fester, der er styret af skolen. Indtagelse eller besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art er ulovlig og medfører øjeblikkelig bortvisning. Skolen kan anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler. Alle vores ture og studieture er alkoholfri, på nær enkelte undtagelser rejselærerne kan stille op for eleverne f.eks. ved besøg på bryggeri osv.

Det er ikke tilladt at opholde sig i alkohol- eller stofpåvirket tilstand på skolens område i skoletiden. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning.

Hvis du ikke overholder ovenstående regler, vil du få en sanktion. Sanktioner kan bl.a. være udelukkelse fra fællesarrangementer, andre gymnasierelaterede aktiviteter og evt. andre studieture, hjemsendelse for egen regning, mv. Hvis du er under 18 år inddrages dine forældre/værge. Se i øvrigt skolens generelle studie- og ordensregler.

Hvis en elev fremsætter trusler på skolen, udøver tyveri på skolen, begår vold eller anden form for kriminalitet på skolen, vil eleven normalt blive bortvist, og der vil eventuelt ske politianmeldelse.

Mobiltelefoner skal i undervisningen være slukkede og i tasken eller afleverede der læreren henviser til. I særlige tilfælde kan de bruges i undervisningen, men alene hvis lærerne giver anvisninger på dette.

Efter hver lektion skal undervisningslokalet efterlades i ordentlig stand. Affald skal smides i skraldespanden og stole og borde sættes på plads. For lektionerne efter spisefrikvarteret gælder, at stolene skal stoles op, så rengøringen kan komme til.

Ved deltagelse i ekskursioner, retræter, studierejser og lejrskoler skal de af lærerne fastsatte regler overholdes.

Eleverne er erstatningspligtige for skader, som de forsætligt eller uagtsomt tilføjer skolens inventar eller ejendom.

Skolens påtager sig intet ansvar i forbindelse med ødelæggelse eller tyveri af elevernes værdigenstande. Det henstilles derfor til, at den enkelte ikke efterlader værdigenstande uden opsyn.

Skolen er røgfri og det betyder, at eleverne ikke må ryge i skoletiden – heller ikke selvom de forlader skolens område i løbet af dagen. På studieture sætter lærerne retningslinjer for hvornår skoletiden er. Det er heller ikke tilladt at tage snus.

Desuden skal elever følge anvisninger fra skolens lærere og øvrige personale.

Sanktioner ved overtrædelse af ordensreglerne

Overtrædelse af skolens ordensregler kan medføre:

 • en mundtlig påtale
 • en skriftlig advarsel
 • udelukkelse fra konkrete arrangementer og aktiviteter på skolen i en periode
 • bortvisning indtil 10 dage i et skoleår
 • udmeldelse i særligt graverende tilfælde

Klage

Elever – og hvis eleven er under 18 år forældrene – kan klage over skolens afgørelser mht. iværksættelse af sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne eller mht. oprykning til næste klasse. Klagen sendes til rektor på Niels Steensens Gymnasium. Klagen skal være modtaget af Niels Steensens Gymnasium senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over.

Hvis Niels Steensens Gymnasium ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder skolen sine eventuelle bemærkninger til klagen. Skolen sender disse bemærkninger til eleven, så de er modtaget af eleven senest 7 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at skolen har modtaget klagen. Eleven skal herefter have haft lejlighed til med en frist på 5 dage, inklusive dage uden undervisning, at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til skolens bemærkninger til klagen. Sammen med klagen og sine eventuelle bemærkninger sender skolen elevens eventuelle bemærkninger til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet senest 4 dage, inklusive dage uden undervisning, efter skolen har modtaget dem eller efter udløbet af elevens frist for at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger.

Samværsregler for grundskolen på NSG

Skolens samværsregler skal bidrage til, at Niels Steensen grundskole og gymnasium fremstår som et godt dannelse- og uddannelsessted.

Fælles for grundskolen

• Vi udviser en adfærd, der er præget af respekt for de mennesker, der færdes på skolen, så ingen føler sig nedværdiget eller krænkede hverken fysisk eller på de sociale medier.
• Vi udviser en adfærd, så alles engagement, lyst og muligheder for at deltage i undervisningen højnes.
• Vi tager ansvar for vores egen opførsel og viser hensyn til vores medmennesker både indenfor og udenfor skolens område.
• Vi møder undervisningsparate, læser dagligt beskeder på Intra.
• Vi kan blive inde i pauserne – medmindre andet besluttes af enkelte lærere/teams.
• Vi følger anvisningerne fra skolens lærere og øvrige personale
• På 7.-10. årgang må vi forlade skolens område i pauserne.
• På 9.-10. årgang spiser vi i eget klasselokale, 10. årgang må også spise i gymnasiets lounge
• På 6.-8. årgang spiser vi i kantinen eller i skolegården.
• Vi råber ikke, spiller bold eller løber på gangene.
• I pauserne spiller vi fodbold i skolegården, og vi kører ikke på løbehjul, skateboards og lign. på skolens område
• Vi møder op til undervisningen med en velfungerende og opladt computer

Skader og uheld

• Vi passer på skolens bygninger og inventar
• Vi giver straks pedellerne eller kontoret besked, hvis der sker skader på skolens inventar.
• Vi er erstatningspligtige for skader, som forsætligt eller uagtsomt påføres skolens inventar eller ejendom

Mobiltelefoner/kameraer

• KL. 8.15 indsamles alle mobiler i samtlige klasser. De placeres i mobilkasserne, der opbevares i aflåste skabe
• Kl. 9.45 udleveres mobilerne til brug i kantinen.
• Kl. 10.00 indsamles alle mobiler i samtlige klasser. De placeres i mobilkasserne, der opbevares i aflåste skabe.
• Kl. 11.30 udleveres mobilerne til brug i kantinen.
• Kl. 12.05 indsamles alle mobiler i samtlige klasser. De placeres i mobilkasserne, der opbevares i aflåste skabe.
• I undervisningstiden må vi bruge mobiltelefonen efter forudgående aftale med en lærer.
• Vi filmer og fotograferer kun på skolens område efter forudgående aftale med lærer/ledelsen

Biblioteket

• Vi indbinder taskebøger, som er lånt fra skolens bibliotek og i tilfælde af skader eller manglende aflevering vil bogens pris blive modregnet i tilbagebetalingen af bogdepositum.
Ansvar
• Vi medbringer mobiltelefoner, løbehjul, computer mv. på eget ansvar.

Rygning/alkohol

• Vi er en snus, røg- og alkoholfri skole, og vi ryger ikke i skolens nærområde
Faglokaler
• Vi opholder os kun i faglokalerne under tilsyn af lærere, og de aflåses efter brug.
Klasseværelset
• Vi forlader klasseværelset ryddeligt og pænt.

Fravær

• Klassens lærere og klasselæreren følger den enkelte elevs deltagelse i undervisningen og registrer fravær
• Ved for højt fravær indkalder klasselærerne eleven og forældrene til samtale

Sidst revideret august 2022