Nedenstående to breve er fremsendt til alle elever på NSG og deres forældre hhv. den 8. marts og den 18. februar 2023.

Østerbro, d. 8/3 2023

Kære forældre og elever,

Berlingske bringer onsdag den 8. marts en artikel, hvor fokus er på en episode på NSG sidste
år, som omhandler et muligt tilfælde af krænkende opførsel fra en besøgende præst. Der er tale om en sag, som skolen og familien i sin tid var i konstruktiv dialog omkring og færdigbehandlede. Også i
dag betragter begge parter sagen som godt afsluttet. Familien har ikke ønsket sagen omtalt i
medierne, hvilket skolen har bakket op om. Hverken skolen eller familien vurderede dengang,
at sagen på nogen måde var af en sådan karakter, at den skulle politianmeldes. Skolen blev i
sin behandling af sagen vejledt af Danmarks Private Skoler for at sikre sig, at man fulgte
forvaltningsloven.

Vi kan på baggrund af vores tavshedspligt ikke gå i detaljer i sagen, men vi kan kort oplyse om
følgende.

Hvad skete der?

Det drejer sig om et møde i skolegården under et socialt arrangement, hvor der er mange
mennesker til stede. Her oplever en elev en berøring i forbindelse med et kram, som
vedkommende finder upassende og grænseoverskridende. Da det kommer skolens ledelse for
øre, afholdes der møder med hver af parterne. Præsten og eleven har dog forskellige opfattelser
af hændelsen. Skolen giver overfor familien udtryk for, at man er meget ked af hændelsen.

Det er helt afgørende at sige her, at skolen har haft to klare hensyn i håndteringen af forløbet
og sagen:

1. Elevens tarv og rigtige behandling.

2. Skolens rette håndtering og efterlevelse af både forvaltningsloven og værdierne på skolen.

Vi vil gerne understrege, at sagen ikke omfatter en jesuiterpræst.

Databrud anmeldt

Den oprindelige klage fra forældrene er kommet Berlingske i hænde – og det kan efter vores
opfattelse kun være sket på ulovlig vis, da hverken skolen eller forældrene har gjort dette. Vi
har fra skolens side derfor – som vi skal gøre – indberettet det til Datatilsynet som et databrud.

Strammere handlingsplan på vej.

Dette er den anden kedelige omtale af skolen i nyere tid. Det skal ikke desto mindre slås fast,
at skolen har en nultolerance overfor upassende opførsel, krænkelser og overgreb. Vi tager alle
sager alvorligt. Det gælder både små sager, som kan løses lokalt, og mere alvorlige sager, som
vil blive politianmeldt, hvis de dukker op. Vi følger forvaltningsloven i løsningen af sager som
disse. Sammen med et advokatfirma er vi endvidere gået i gang med at udarbejde en egentlig
handlingsplan for håndtering af mulige tilfælde af krænkelser og overgreb, således at alle på
skolen også i fremtiden vil vide præcis, hvordan de skal forholde sig. Ligeledes er skolen i
færd med at blive tilmeldt en såkaldt whistleblower-ordning, hvor man anonymt kan henvende
sig, hvis man har mistanke om ukorrekt opførsel. Elever og forældre vil snart blive orienteret
nærmere om denne.

Hvis der er yderligere spørgsmål eller kommentarer, så tag endelig fat i forstander, Peter
Franklin ([email protected] eller tlf: 5131 9712).

Med venlig hilsen
Jakob Egeris Thorsen, bestyrelsesformand

Peter Højlund Franklin, forstander

———————————————————————————————————————

18. februar 2023

Kære elever og forældre,

Berlingske indledte den 18. februar 2023 en serie artikler om den katolske kirkes
håndtering af sager, hvor præster har krænket børn/unge eller begået overgreb.

I flere artikler omtales en sag fra 2017, hvor en præst som medarbejder på vores skole – på en
lejrtur – krænkede nogle piger i 9. klasse ved at kigge ind til dem i baderummet.

Sagen var selvsagt yderst ubehagelig og grænseoverskridende for de involverede piger.

Det er i den forbindelse vigtigt for os kort at oplyse, hvordan skolen dengang håndterede
sagen, da det ikke fremgår klart af artiklerne.

Samme dag som den daværende rektor blev gjort opmærksom på sagen, blev præsten
bortvist fra skolen. Skolen anmeldte ham ligeledes med det samme til politiet. Rektor
informerede endvidere de berørte klasser og deres forældre og havde i de følgende dage
samtaler med berørte elever og forældre.

Præsten tilstod og modtog et bødeforlæg på kr. 5000, og politiets endelige efterforskning
viste, at der var tale om i alt fire forhold.

Berlingske skriver, at den daværende rektor i sin kommunikation til alle
skolens elever og forældre lidt over en måned senere kun omtalte ét (og ikke fire) tilfælde.

Så vidt vi er informeret, kendte den daværende rektor på det givne tidspunkt kun til det ene
tilfælde, da politiet stadig var i gang med deres efterforskning og endnu ikke havde rejst
tiltale mod den pågældende præst. Hun handlede således i god tro og modtog dengang
megen ros for sin konsekvente håndtering af sagen fra forældrene.

Set i bakspejlet havde det imidlertid været hensigtsmæssigt på et endnu tidligere tidspunkt at
informere alle elever og forældre på skolen om sagen.

Berlingske omtaler ligeledes en mulig krænkelsessag fra 2010. Der er ingen i skolens
nuværende bestyrelse eller ledelse, som har kendskab til den sag.

Bestyrelsen og ledelsen lægger særdeles stor vægt på, at Niels Steensen er et trygt sted for
alle. Ligesom på alle andre skoler indhentes der børneattest på samtlige medarbejdere, og
ved begrundet mistanke om eventuelle krænkelser eller lignende vil medarbejdere også i
fremtiden blive suspenderet, mens sagen undersøges.

Skulle der være spørgsmål i forhold til ovenstående, er I meget velkomne til at henvende jer
til forstander Peter Franklin.

Med venlig hilsen

Jakob Egeris Thorsen                                              Peter Franklin
Formand for bestyrelsen                                         Forstander